top of page

הצהרת הידידות והשלום

אנו בני שני המינים היריבים; משני הלכתנים הננסיים- גוּרוּלדוֹן ובעלגורת', במערכת הלכתן הכפול של שניהם, שבמערכת שלושת שמשות מאסקיליון; לאחר מלחמה עקובה בה נפגעו ארבעה ירחינו, המאוכלסים, מתוך שבעת הירחים בכלל; וגם שני עולמותינו לאחר שספגו פגיעות קשות, ועמינו אבדות קשות; מצהירים בזאת על רצוננו לכונן שלום בר קיימא ולהשתקם מנזקי המלחמה.

שלום זה הוא למען ישגשגו כל המינים במערכת שבתחומינו.

לכן נבוא בהסכם שלום, בו יקבעו גופים המפקחים על ההחלטות המשותפות של כלל עמינו ולהם יינתן הכח להגבלת וענישת העולם הסורר. כל אזרחי הברית ישלחו לשרת בגופים אלו אם ימצאו כשירים לכך, או לחלופין, בשירות לאומי, תחת שלטונות עולמם, בכפוף לברית.

ההכרזה על הקמת הדקליון

אנו מסכימים כי כל אחת ואחד באו לחיים שווים וכי זכותם של כל אחת ואחד לחיים של כבוד, לחרות באחריות ואושר בלתי־נדלה הינה זכות בלתי מעורערת. ואי לכך, מכיוון וזאת הנחת־יסוד בסיסית העומדת בבסיס החלטתנו אנו מצהירים על הקמת ישות מדינית קוסמית שתפקידה לעזור לכל המינים והעמים ולכל המערכות הלכתניות והגלקסיות בניהול ענייניהם תוך שמירת עקרונות אלו.

אנו מתחייבים לכונן חוקה שתסדיר את זרועות הממשל של מדינה זו ולאור זכויות הפרט. בינתיים נציגי הגלקסיות ידונו בחוקה ויכוננוה במועצה מכוננת מטעמם ואת עניין ניהול המדינה יוטל על ממשלה זמנית נבחרת מטעמם למשך של עד שנה, עד לכינון החוקה ובחירת ומנוי מוסדות קבועים על־פיה.

הנבואה הראשונה

יבוא אדם, אין זה חשוב אם גבר או אישה, ות/ימצא את השיר- שיר המטאל, שיגאל את הרב־יקום, ות/ישיר ות/ינגנו. היא/הוא ת/ילחם ברוע בעזרת חרב קסומה וחבריה/ו.

חוקת הדקליון

חוקת דמוקרטיה מונרכית לדוגמא

הקדמה

1)    אנו בני החורין נועדנו כאן להקים ממלכה מתוקנת, לכונן ממשל טוב יותר, לחוקק חוקים שיהיו מושתתים על זכיות הפרט ולשפוט משפט צדק, לשם כך אנו מחוקקים חוקה זו.

א)    כל חוק או פעולה של הממשל יהיו מושתתים על חוקה זו.

ב)    חוקה זו תהיה מושתת על עקרונות המסמכים הבאים:

I)    הצהרת הידידות והשלום;

II)    ההכרזה על הקמת הדקליון;

III)    והנבואה הראשונה.

ג)    חוקה זאת וכל חוק או פעולה של הממשל יהיו מבוססות עליהם ולא ייסתרו מסמכים אלו.

2)    מטרתנו היא להקים ביקום משטר שיבוסס על עקרונות חרות, צדק, כבוד וזכויות הפרט מכיוון והכלל בנוי מהפרטים.

א)    תפקיד הממשל יהיה לפקח על מימוש החופש והזכיות של מי שיש בכוחו כדי  שלא יחרוג על חשבון החלש ממנו ולהתערב כאשר החזקים יפגעו בחלשים.

ב)    זרועות הממשל יפקחו זו על זו תוך ריסון עצמי מלבד הביקורת מחוץ למוסדות השלטון וזכותו של הציבור לבחור ולהחליף ממשל בממשל טוב יותר מעת לעת.

3)    אנו מאמינים כי אנו מייצגים את עשרה נוקטיליון היצורים התבוניים
והתת־תבוניים [המשוערים, החיים בכל עת מכל העיתים מעתה] ביקום זה, מטרתנו היא לשתפם בניהול היקום באמצעות נציגיהם הנבחרים מטריליון הגלקסיות הקיימות ביקום. להבטיח את קיומם והמשכיותם. לדאוג לשירותים אשר יספקו את צרכיהם באופן מסודר. לאפשר לאין־ספור ציוויליזציות וקטגוריות טקסונומיות להתקיים זו לצד זו בלא לפגוע ולהיפגע ותוך שיתוף פעולה, כדי שיתפתחו וייתרמו זו מזו. מטרתנו  היא להגיע אל כולם. לשם הסדרת פעילותינו, אנו, נציגי הצבורים ועובדי הממלכה, ולצורך הסדרת החיים של הפרטים ששלחונו, ושאנו מייצגים, הצבורים הבנויים מהם ומהווים את הישות המדינית של היקום, יצרנו מסמך זה, הוא החוקה, המסדירה את כל הפעולות, הזכיות והחובות של הממלכה, הפרטים הבונים אותה והצבורים הבנויים מהם ומוכלים בה [בממלכה].

4)    כל הכתוב במסמך זה מתייחס לכל המגדרים באופן שווה בהתאמה, גם אם כתוב מטעמי נוחיות בנוסח מגדרי מסוים.

5)    הקדמה זו תהיה חלק בלתי נפרד מהחוקה ותיכלל בה.

פרק 1

זכויות הפרט

הגדרת פרט

6)    כפרט יחשב כל יצור אורגני תבוני ותת־תבוני בחמשת רמות ההתפתחות האבולוציוניות העליונות לפי שיוכו הטקסונומי בלא הבדל ברמת־משכלו היחסית ו/או תיפקודו הקוגניטיבי בתוך הקטגוריה.

א)    יצורים אורגניים אל־תבוניים, שאינם נכללים בחמשת רמות ההתפתחות האבולוציוניות העליונות יהיו זכאים לזכויות מוגבלות ולהגנה עליהן.

I)    הפרלמנט יחוקק חוקים להגנה על זכויות אלה.

II)    סייג לזכיות אלה שלא יסכנו או יפגעו בפרטים וברכושם.

ב)    אנדרואידים יהיו זכאים לזכויות מוגבלות ולהגנה עליהן.

I)    הפרלמנט יחוקק חוקים להגנה על זכויות אלה.

II)    סייג לזכיות אלה שלא יסכנו או יפגעו בפרטים וברכושם.

שוויון זכויות

7)    כל פרט יהא זכאי לזכיות הכתובות בפרק זה באופן שווה; וכן יהא שווה בפני החוק וזכאי לעתור לערכאות במקרה וזכיותיו יפגעו וכן זכאי למשפט ודין שווה בפני החוק, הוגן וגלוי; בלא התייחסות להבדלי שייכות ומוצא.

הזכות לחיים בכבוד ובבריאות ולאמצעים הבסיסיים לקיומם

8)    לכל פרט הזכות לחיות ברווחה ובכבוד ועל הממלכה לספק לו את אמצעי המחיה הבסיסיים לקיומו ולהבטחת בריאותו אם לא יוכל לספק לעצמו בעצמו בשל סיבות בריאותיות, כלכליות- מכיוון והממלכה לא דאגה לו לעבודה מתאימה למשל, גיל- היותו קטין או קשיש ואינו מסוגל לדאוג לעצמו למשל ו/או בשל תנאים סביבתיים לא מתאימים.

א)    הממלכה תספק את המשאבים מקיימי החיים לכל פרט שיצטרך לכך ולא יוכל להרשות לעצמו בשל המגבלות שהוזכרו בפסקה 8).

ב)    הממלכה תספק קצבת מחייה מכובדת לצרכיו השותפים של כל פרט, מקום מגורים ראוי, ציוד ואבזור מתאימים לצרכיו לכל פרט שיצטרך ולא יוכל להרשות לעצמו בשל המגבלות שהוזכרו בפסקה 8).

ג)    הפרלמנט יחוקק חוקים להבטחת קיום סעיפים א) ו־ב) בפסקה 8) ולשם מימושם.

9)    לכל פרט הזכות לקבל שירותי בריאות, רפואה ושיקום, כוללים, באופן קבוע ולפי הצורך ועל הממלכה לספק לו אותם.

ד)    הפרלמנט יחוקק חוקים להבטחת קיום פסקה 9) ולשם מימושה.

10)    לא יהיה נתון אף פרט לעינויים, התאכזרות, התעללות, הזנחה, השפלה, עונשים לא מידתיים, בלתי הוגנים, זדוניים ו/או אכזריים.

הזכות להגנה על הפרטיות וצנעת הפרט

11)    לכל פרט הזכות לפרטיות בחייו הפרטיים ולהגנה מכך שיעשה שימוש לרעה במידע עליו.

א)    לא יערך חיפוש על גופו של פרט או מטלטליו בלא צו של בית־משפט.

ב)    אין לחדור לתחומו הפרטי ו/או האישי של פרט בלא הסכמתו.

ג)    אין לפגוע בסוד שיחו של פרט, בכתביו ורשומותיו אלא בצו של בית־משפט.

ד)    הפרלמנט יחוקק חוקים להבטחת קיום פסקה 11) וסעיפיה ולשם מימושה.

הזכות להגנה משפטית ושוויון בפני החוק

12)    לא ייענש פרט על עברה בלא שתקבע אשמתו במשפט שווה בפני החוק, הוגן, גלוי ופומבי בו יוכל להגן על עצמו, אם לא יוכל להגן על עצמו מתחייבת [הממלכה] לספק לו הגנה זו.

א)    לכל פרט הזכות לא להפליל את עצמו בעברות שבהן עדיין לא הורשע.

ב)    לא ייענש פרט על אותה עבירה יותר מפעם אחת.

חופש האמונה והמצפון

13)    לכל פרט הזכות להאמין בכל דבר ולנהוג לפי מצפונו ובלבד שאין אמונתו או מצפונו מורים לו לפגוע בפרט אחר.

14)    לכל פרט הזכות לנהוג באמונתו ולהפיצה ובלבד שאין באמונה, בנוהג או בהפצת האמונה פגיעה בפרט או בפרטים אחרים או בזכותו של פרט או בזכותם של פרטים אחרים.

15)    אין למנוע מפרט לנהוג לפי אמונתו או צו מצפונו, או הפצת אמונתו כל עוד מנהגו, אמונתו ומצפונו אינם סותרים את פסקאות 13) ו־14) ואין להגבילם אלא רק כדי למנוע סתירת פסקאות 13) ו־14).

א)    הפרלמנט יחוקק חוקים להבטחת קיום פסקאות 13), 14) ו־15) ולשם מימושם.

חופש הביטוי

16)    כל פרט רשאי להביע את דעותיו ולהתבטא בכל נושא שהוא ובכל צורה שהיא, מילולית או אחרת ולהפיץ את דעותיו בכל אמצעי שהוא בלא שתוטל עליו כל הגבלה או מניעה מטעם כל שהוא.

א)    סייג לכך היא פיסקא 11).

I)    סעיף 16)א) יסוייג כאן מפני שימוש לרעה ע"י בעלי־כח שירצו לפגוע בפרטים אחרים או בזכויותיהם ולא יוכלו לטעון שההגנה על פרט בודד או אף הציבור חשובה פחות מזכותם להגנה על פרטיותם.

הביאס קורפוס

17)    לא יכלא פרט או יעצר, או יחבש, או יאסר ולא יוטלו הגבלות על תנועתו ו/או זכיותיו אלא על־פי צו תקף של בית־משפט.

א)    במקרה כזה יהא זכאי לצו־מניעה המורה על שחרורו מבית־המשפט ואף לחילוץ [ע"י הממלכה] בעת הצורך.

ב)    סייג לפיסקא 17) הוא אם ההגבלה תבוצע ע"י רשות מוסמכת כדי למנוע סכנה ממשית, מוחשית ומיידית וההגנה על המעשה תעמוד בדיון המשפטי על צו־המניעה לפי סעיף 17)א).

חופש התנועה

18)    לכל פרט הזכות לנוע בלא הגבלה בתחומי המרחב [של הממלכה ובנות בריתה] ובתנאי שלא יפגע בזכויותיהם של פרטים אחרים.

א)    הפרלמנט יחוקק חוקים להבטחת קיום פיסקא 18) ולשם מימושה.

הזכות לשותפות בהישגי החברה וליהנות מפירותיהם

19)    לכל פרט הזכות להיות שותף וליהנות מפירותיהם של הישגי החברה, ולקחת חלק בהם. הוא זכאי ליהנות מהישגי ההתפתחות התרבותית, אומנותית, מדעית, טכנולוגית, חומרית או רוחנית, להשתתף בהם וגם לתרום ליצירתם ואף זכותו להיות מתוגמל על שותפותו ביצירתם.

א)    הפרלמנט יחוקק חוקים להגנה על זכויות יוצרים וקניין רוחני והתגמול עליהם.

ב)    הפרלמנט יסדיר בחוק את ההפצה ושיתוף כלל הציבור בהישגי החברה מבלי לפגוע בזכויות שבסעיף 19)א).

ג)    הפרלמנט יחוקק חוקים להבטחת קיום סעיפים 19)א) ו־19)ב) ולשם ממושם.

הזכות לקניין אישי

20)    לכל פרט הזכות לקניין חומרי ורוחני אישי משל עצמו, שיצר או רכש ביושר מפרי עמלו ו/או בזכות על־פי חוקה זו והוראת כל חוק הנובע ממנה, ואף אחד אינו רשאי לגזול זאת ממנו או לפגוע ברכושו.

איסור על פֿאודליזם, אריסות וצמיתות וגם חופש העיסוק

21)    אין להגביל את עיסוקו, מקום מחיתו ומגוריו של אף פרט.

א)    זכותו של כל פרט לגור ולשהות בכל מקום שבו יבחר ובלבד שבעשותו כך לא יפגע בזכותו של אחר.

ב)    זכותו של כל פרט לעסוק בכל משלח־יד שיבחר וליהנות מפרי עמלו ובלבד שעיסוקו ותחום עיסוקו לא יהוו פגיעה בזכותו של אחר.

I)    לכל פרט הזכות לתמורה הולמת והוגנת לעבודתו, לשעות מנוחה בתשלום בכל יום עבודה ולהגבלת שעות העבודה בו, לימי מנוחה שבועִיִים ולחופשות בתשלום מעת לעת וכיוצא־בזה, להתאגד באיגוד מקצועי עם פרטים אחרים לשם שיפור תנאי ההעסקה והשכר וכדומה.

ג)    אין למנוע מאף פרט את הזכויות האמורות בפסקה 21) ובסעיפים א) ו־ב) שלה והסעיפים הקטנים שלהם.

I)    הפרלמנט יחוקק חוקים להבטחת קיום פסקה 21) וסעיפיה וסעיפיהם הקטנים.

איסור על עבדות, עבודת כפייה וסחר ביצורים תבוניים ותת־תבוניים

22)    אין להכריח אף פרט לעבוד ללא תמורה הולמת והוגנת, או תחת כפיה ואין לסחור בפרטים והממלכה תגן על זכות זו בחומרה.

זכות הציבור לדעת וחופש המידע

23)    זכותו של כל פרט לדעת את העניינים הנוגעים בו ולהביע דעתו עליהם ולהתגונן מפגיעה בו בכל אמצעי חוקי שיש שאינו סותר חוקה זו.

א)    מזכותו זו של הפרט נובעת זכותו של הציבור ככלל המורכב מפרטים שהיא זהה לזו של כל פרט שהינו מורכב ממנו.

ב)    הזכות בסעיף 23)א) תוגבל במקרה ותסתור את סעיף 16)א) או  ע"י חוק, תקנה, צו או הוראה שנועדו למנוע פגיעה בציבור, פרט או משאב חשוב ע"י ניצול לרעה של הסעיף האמור.

ג)    הממשל וזרועותיו השונות, הרשויות, הארגונים, המוסדות והגופים הפועלית בשמם ו/או תחתם יפעלו בשקיפות ובהירות תוך הנגשת המידע לכלל הציבור.

I)    סייג לכך סעיף 23)ב).

חופש ההתאגדות

24)    אין לכפות על אף פרט השתייכות לקבוצה או התאגדות מסוימת בנגוד לרצנו.

25)    אין לשלול את זכותם של פרטים להתאגד לשם קידום מטרה צודקת או מקדמת את הישגי החברה ובלבד שתהא לא אלימה ולא תשלול זכיותיהם של פרט ו/או פרטים אחרים.

חופש ההתכנסות

26)    אין לשלול את זכותם של פרטים זכותם של פרטים להתכנס באספות, עצרות [(ואף) המוניות], בהפגנות ובכל צורה שהיא לשם קידום מטרה צודקת או מקדמת את הישגי החברה, ובלבד שתהא לא אלימה ולא תשלול זכיותיהם של פרט ו/או פרטים אחרים.

הזכות להגנה עצמית

27)    לכל פרט הזכות להגנה על חייו וזכיותיו ועל הממלכה לספק לו הגנה זו, באם [הממלכה] לא תספק לו הגנה רשאי הוא לתבוע זאת ממנה, אם זאת לא תתאפשר או שגם אז לא תספק לו [הממלכה] הגנה רשאי הוא להגן על עצמו בכל אמצעי שימצא לנכון ובלבד שבמידה שקולה לסכנה הצפויה לו תוך מאמץ לצמצום ומזעור הפגיעה מצדו לכל צד.

זכות ההצבעה וחופש הבחירה

28)    כל פרט שהגיע לגיל בגרות מלאה ולא נשללה אזרחותו בתהליך הקבוע בחוק, יהיה זכאי להשתתף בבחירות ולהצביע למועמד מהגזרה הראשונית האוניברסלית בה נמצאת הגלקסיה בה הוא מתגורר, לסנאט האוניברסאלי, ולרשימת מועמדים אוניברסאלית לקונגרס האוניברסאלי, בעת שיתקיימו בחירות, בהתאם לרצונו החופשי.

עליונותו ושריונו של פרק הזכיות בחוקה

29)    אין בזכות מסוימת כדי לגרוע מזכות אחרת ואין בזכותו של פרט אחד לגרוע מזכותו של פרט אחר. זכותו של כל מי מגעת עד היכן שהיא פוגעת בזכותו של האחר ושם היא [הזכות] נפסקת.

30)    הפרלמנט יחוקק חוקים להגנה על זכויות אילה ויקבע עונשים קבועים בחוק שלשם ביצועם ניתן יהיה להגביל או לשלול זכויות מסוימות.

31)    אין למנוע מפרט מלממש את זכויותיו אלה והמפר פסקה זו ייענש במאסר של עשרים שנות תקן לכל הפרת זכות לכל פרט, ללא חפיפה של העונשים כך שהעונש יהיה מצטבר לכל זכות ולכל פרט.

32)    זכיות אלו מוגנות ואין לנסות לגרוע מהן או לבטלן אלא ע"י תיקון מיוחד לחוקה שיתקבל מראש ע"י רוב מוחלט של לפחות שלושה רבעים בשני בתי הפרלמנט וחתימת הריבון, היה ולא חתם אין לנסות לבטלן או לגרוע מהן שנית בהצבעה על הצעה זו עד תום כהונתו וכניסת ריבון אחר לתפקיד.

א)    לא יחול על זכויות אילה סייג מלבד זה הכתוב בפרק זה בחוקה ואין להגביל אותן בכל דרך אחרת אלא ע"י תיקון מיוחד לחוקה שיתקבל מראש ע"י רוב מוחלט של לפחות שלושה רבעים בשני בתי הפרלמנט וחתימת הריבון, היה ולא חתם אין לנסות לבטלן או לגרוע מהן שנית בהצבעה על הצעה זו עד תום כהונתו וכניסת ריבון אחר לתפקיד.

ב)    הזכויות הרשומות מטה יוגבלו בחקיקה מיוחדת במקרים מיוחדים של מצב חירום או לצורך שירותו של הפרט במנגנוני הגנת הממלכה וביטחונה, אכיפת חוקיה או שירותי החירום שלה, ורק בעת ולצורך מילוי תפקידו וע"י חקיקה מיוחדת או לצורכי ענישה על עברות הקבועות בחוק.

I)    רשימת סייגים למקרי חירום:

(1) חופש התנועה.

(2) חופש ההתכנסות.

(3) הגבלות על מסירת מידע.

(4) במקרים קיצוניים יושעו זמנית אמצעי קיום חיוניים שלא ניתן יהיה לספקם במלואם, לאחר חלוף המקרה יהיה זכאי כל פרט לפיצוי, טיפול ושיקום מיידי וארוך טווח לאלתר על כל נזק שנגרם לו מכך.

(א) הפרלמנט יחוקק חוקים להבטיח את הפיצוי, הטיפול והשיקום וכל סיוע אחר לנפגעי תת־סעיף 32)ב)I)(4) וידאג למימושם.

(ב) במקרה ויתברר כי היה ניתן ליישם פתרון פחות פוגעני לגבי המקרה בתת־סעיף 32)ב)I)(4), תפתח חקירה והאשמים יועמדו לדין ויענשו לפי פיסקה 31) וכן על הפשעים והעבירות הפליליים הנוספים אותם ביצעו.

(ג) הרחבה לסעיף־משנה 32)ב)I)(4)(ב) היא כי הממלכה תעזור בפתיחת הליכי משפט נזיקין אזרחי במקרים אילו לאחר חלוף מצב החירום.

II)    רשימת סייגים לצורך שירות ורק בעת מילוי תפקיד הגנתי, ביטחוני, אכיפתי או בשרותי החירום של הממלכה:

(1) חופש התנועה.

(2) חופש ההתאגדות בנושאים פוליטיים הנוגעים בעבודתם.

(3) חופש הביטוי בנושאים פוליטיים הנוגעים בעבודתם.

(4) איסור מסירת מידע הנודע לעבודתם או שהושג בעבודתם היכול לפגוע בעבודה עצמה, בפרט מסוים או כמה פרטים ואף בכלל הציבור או משאב חשוב.

III)    רשימת סייגים לצורך ענישה על עברות הקבועות בחוק:

(1) סעיפים 11)א) ו־ג).

(2) חופש התנועה.

(3) הזכות לקניין אישי.

פרק 2

הריבון והממשלה

בחירת ומינוי הריבון והמשנים

33)    הריבון ייבחר בבחירות רוביות, אישיות וגלויות ע"י שני בתי הפרלמנט יחדיו בישיבה משותפת ויהיה סנאטור, מקטגוריה טקסונומית שתוחלת חיי הפרט הממוצע עד שלוש־מאות שנות תקן, שהוצעה מועמדותו ע"י 20 חברי פרלמנט לפחות ויפרוש מהפרלמנט לאחר מינויו. מיד לאחר מינויו ייבחר סנאטור חדש להחליפו באזור הבחירה שלו בנוהל הבחירות הרגיל לסנאט.

34)    הריבון ימנה את שלושת המשנים.

א)    אחד לענייני ידע חברה ותרבות.

ב)    אחד לענייני מדיניות ביטחון ומינהל.

ג)    אחד לענייני כלכלה.

35)    הריבון והמשנים יושבעו לתפקידם ע"י הצ'אנסלור האלוהי ומאילך יכנסו לתפקידם.

תוקף תפקידי הריבון והמשנים וזמן כהונתם

36)    הריבון ייבחר לכהונה אחת בלבד בחייו ובמעמד בחירתו ימנה את המשנים, אחת לשנה עד שבעים שנה, לפי תוכנית פעולה שיפרסם מראש במצע הבחירות שלו.

בני/בנות־זוג הריבון והמשנים

37)    במקרה והריבון יהיה זכר בת־זוגו תהיה ריבונית גם. במקרה והריבונית תהיה נקבה בן זוגה לא יהיה גם ריבון.

38)    במקרה והמשנה יהיה זכר בת־זוגו תהיה משנית גם. במקרה והמשנית תהיה נקבה בן זוגה לא יהיה גם משנה.

תפקידי הריבון

39)    הריבון יהיה ראש ה[מדינה ב]ממלכה וראש הזרוע המבצעת של הממשל.

40)    הריבון ישביע את חברי שני בתי הפרלמנט ובעלי התפקידים בו ויפתח את ועידות הפרלמנט.

41)    הריבון יחתום על אמנות והסכמים עם גורמי חוץ.

42)  הריבון יחתום על קבלת חוקים לאחר אישורם ע"י שני בתי הפרלמנט או יפסלם בווטו ויהיה אחראי על יישומם ואכיפתם.

א)    במקרה של וטו לא יהיה ניתן להצביע על החוק בוועידת הפרלמנט הנוכחית אלא רק בבאה לאחר הפגרה.

43)   הריבון יהיה המפקד העליון [של כוחות ההגנה הצבאיים].

44)   הריבון ימנה שופטים עליונים ובעלי תפקידים מיוחדים בממשל המרכזי בהמלצת ועדה מיוחדת שתוסדר לפי חוק.

45)   הריבון ימנה דיפלומטים ונציגים מטעם הממלכה שיישלחו למדינות או טריטוריות זרות. וגם יקבל את מינויים של דיפלומטים ונציגים זרים ויסמיכם.

46) הריבון ימנה מושלים ומפקדים צבאיים בגזרות הבין־גלקטיות לפי חוק.

47) בסמכותו של הריבון להתקין תקנות ולצוות צווים למטרת קיום החוקה הזו, החוקים והחלטות הממשלה ולהסמיך מי מטעמו להתקין תקנות ולצוות צווים בשמו.

48) הריבון יעמוד בראש טכסים ממלכתיים ויקבל ראשי מדינה זרים שיתארחו בממלכה.

49) בסמכותו של הריבון לתת חנינה, להמתיק עונש ולהקל בעונש [בהמלצת ועדה מיוחדת שתוסדר] לפי חוק.

תפקידי המשנים

50) המשנים יעמדו יחדיו בראש הממשלה וינהלו את ישיבותיה בשם הריבון ויעמדו כל אחד לחוד בראש פורום השרים לעניין תפקידם ויוסמכו להתקין תקנות ולצוות צווים למטרת קיום החוקה הזו, החוקים והחלטות הממשלה ולהסמיך מי מטעמם להתקין תקנות ולצוות צווים בשמו של הריבון.

היתרים והגבלים על אגרות, עמלות וריביות לנותני שירותים

51) המשנים יוסמכו לאשר או לפסול ולהגביל אגרות, עמלות וריביות [לנותני שירותים מטעם הממלכה ובשמה] בתקנות וצווים ולקבוע עונשים למי שיחרוג.

מינוי הממשלה, תפקידיה והתפטרותה

52) הממשלה תמונה ע"י הריבון בתוכנית הפעולה שבמצע הבחירות שלו ותאושר ע"י שני בתי הפרלמנט בהצבעה משותפת עם בחירתו.

א) הרכב הממשלה, חלוקתה למשרדי הממשלה והכפפתם למשנים תקבע בתוכנית הפעולה שבמצע.

53) תפקיד הממשלה לייעץ לריבון ולמשנים, לתכנן ולפקח על ביצוע החלטותיהם ולספק שירותים לשאר זרועות הממשל.

54) הממשלה יכולה להתפטר בשלושה צורות:

א) כהונתה מסתיימת עם תום הזמן לו נבחרו הריבון והמשנים וסוף מנויים.

ב) עם התפטרות הריבון או הדחתו.

ג) ע"י הודעה על התפטרות הממשלה בהסכמה פה אחד מפי שלושת המשנים.

55) מהתפטרות הממשלה עד החלפת הממשלה, תוך 30 יממות תקניות, תכהן הממשלה כממשלה זמנית ואף אחד מחבריה לא יוכל להתפטר.

השרים: מינויים, תפקידיהם ותוקף כהונתם

56) השרים ימונו ע"י המשנים העומדים בראש הפורום אליהם הם שייכים ויהיו כפופים להם. הם יעמדו בראש משרד ממשלתי וינהיגו אותו וישתתפו בישיבות הממשלה וּוַעדותיה. הם ימנו מנהלים כלליים לניהול השותף של משרדיהם, הם ימנו ראשי רשויות, נציבים, ראשי מועצות, מנהלי חטיבות ואגפים במשרדיהם. יחתמו על חוקים שמשרדיהם יהיו מופקדים על אכיפתם ו/או ביצועם לאחר חתימת אגפיהם. יהיו מוסמכים להתקין תקנות ונהלים לשם קיום חוקה זו, החוקים והחלטות הממשלה; וכן לצוות צווים ולהסמיך מי מטעמם לצוות צווים לשם קיום חוקה זו, החוקים והחלטות הממשלה.

57) שר יכנס לתפקידו ממעד מינויו ועד סיום כהונת הממשלה, פטירתו, הדחתו או התפטרותו בהודעה בכתב למשנה הממונה עליו.

1) הדחה תהייה במקרים הבאים.

א) במקרה ולא יהיה כשיר מבחינה בריאותי למילוי תפקידו.

ב) במקרה ויורשע בעברה קלה מדרגה חמישית או עברה חמורה ממנה.

ג) במקרה ויפוטר מסיבה מוצדקת ע"י הריבון או המשנה הממונה עליו.

ד) במקרה והפרלמנט החליט בהצבעה משותפת [כמו בפסקה 33)] שנכשל בתפקידו ויש להחליפו.

התקציב

58) תקציב [הממלכה] יוגש כהצעת חוק ממשלתית ע"י הריבון כל שנה תקנית. אישורו ע"י שני בתי הפרלמנט בתהליך חקיקה רגיל יהווה הצבעת אמון בריבון ובממשלתו
ואי־אישורו יהווה הצבעת אי־אמון ותגרור את הדחת הריבון וממשלתו. הוא יחולק לסעיפים לזרועות הממשל, משרדי הממשלה ויחידותיהם שיהיו אחראים על הפיקוח על השימוש בו למטרות שלשמם יקבעו סעיפיו.

פטירה, הדחה והתפטרות המשנים או כל אחד מהם

59) תום תפקיד המשנה והחלפתו ע"י הריבון ותחויב באישורו ע"י הפרלמנט החליט בהצבעה משותפת [כמו בפסקה 33)]  אם יודח אחד המשנים או יתפטר בהודעה בכתב לריבון או יהיה נפטר.

א) הדחה תהייה במקרים הבאים.

I) במקרה ולא יהיה כשיר מבחינה בריאותי למילוי תפקידו.

II) במקרה ויורשע בעברה קלה מדרגה חמישית או עברה חמורה ממנה.

III) במקרה ויפוטר מסיבה מוצדקת ע"י הריבון.

IV) במקרה והפרלמנט החליט בהצבעה משותפת [כמו בפסקה 33)] שנכשל בתפקידו ויש להחליפו.

פטירה, הדחה והתפטרות הריבון

60) במקרה והריבון יהיה נפטר או במקרה וייבצר ממנו למלא את תפקידו מסיבות בריאותיות יוחלף ע"י יורש העצר אשר ימשיך לכהן כריבון עד סוף זמן הכהונה שנקבע לריבון המקורי הנבחר.

61) במקרה והריבון יתפטר, בהודעה לפרלמנט, או במקרה ויודח, תפוטר הממשלה ויערכו בחירות מחדש תוך 30 יממות תקניות.

א) הדחה תהייה במקרים הבאים.

I) במקרה ולא יהיה כשיר מבחינה בריאותי למילוי תפקידו.

II) במקרה ויורשע בעברה קלה מדרגה חמישית או עברה חמורה ממנה.

II) במקרה והפרלמנט החליט בהצבעה משותפת [כמו בפסקה 33)] על אי־אמון בריבון וממשלתו.

(א) בהתאם לפסקה 58), באם הפרלמנט לא יאשר את התקציב תחשב הצבעתו כאי־אמון.

הכתרת יורש עצר או מינוי עוצר

62) יורש עצר יומנה ע"י הריבון במצע הבחירות שלו ויאושר עם בחירתו ע"י הפרלמנט.

א) במידה ויורש העצר ימונה כריבון חדש, ימנה הוא יורש עצר לו עצמו ו[יורש עצר] זה יאושר בהצבעת ממשלה.

ב) במידה ויורש העצר לא יהיה כשיר לתפקיד הריבון, ימונה עוצר ע"י הממשלה; עד אשר יורש העצר יהיה כשיר או עד שייבחר מחליף לריבון ע"י הפרלמנט, בהליך רגיל לבחירת ריבון וכהונתו תמשך עד תום כהונת הריבון הקודם.

חילופי ממשל

63) בתום כהונת הריבון או התפטרות הממשלה, או התפטרותו או הדחתו ייבחר ריבון חדש בהליך המקובל בפרלמנט [כמצוין בפסקה 33)] תוך 30 יממות תקניות.

סמכויות מיוחדות במצב חירום

64) בשל העיקוב שיוצרים הבלמים והאיזונים בין זרועות הממשל במצב חירום יינתנו סמכויות מיוחדות לזרוע המבצעת וכוחות אכיפה מוגברים בעת חירום.

א) בעת הכרזת מצב חירום ע"י הפרלמנט, מוסמך הריבון או מוסמכת הממשלה מטעמו לתקן תקנות לשעת חירום, או הריבון, המשנים והשרים או כל אחד מהם להורות הוראות לשעת חירום להסדרת המצב.

I) מצב חירום יוכרז בעת מלחמה או אסון טבע גדולים, כלליים או אוניברסאליים ע"י הפרלמנט.

II) התקנות וההוראות לשעת החירום יוגבלו בסייגים אשר בסעיף קטן 32)ב)I)
ותתי־סעיפיו שבפרק 1 זכויות הפרט.

ב) בעת הכרזת מצב חירום אוניברסאלי ע"י הפרלמנט, ימונה הריבון בפועל, העוצר, או ממלא מקומו, לריבון מכתיב לשעת חירום למשך שנה, ע"י הפרלמנט. הפרלמנט יפוזר. מבוטלות משרות המשנים והריבון המכתיב יעמוד בראש הממשלה בעצמו, ימנה בעצמו את שריה וימונה על השרים ישירות. הסוכנויות הביטחוניות, סוכנויות הביון וכל ארגוני וגופי האכיפה יוכפפו למשטרת הביטחון שלה יהיו סמכויות שיפוט מידי מוגבלות אך נרחבות במטרה להקל את העומס על מערכת המשפט הרגילה ולא תהייה לזרוע השופטת זכות התערבות בהן; ולריבון המכתיב תוכפף זרוע צבאית עצמאית המאוחדת עם משטרת הביטחון תחת פיקוד אחד לשם הגברת האכיפה והשמירה על בטחון הציבור במקרי חירום קיצוניים.

ג) אם יסרב הריבון המכתיב לוותר [על סמכויותיו וכוחו] כעבור שנה ממיניו, יתכנס שוב הפרלמנט וידיח אותו ויעמידו למשפט, יכונן חוקה זו מחדש ויכריז על בחירות חדשות.

I)במקרה ותהייה התנגדות בכח הפרלמנט יסמיך כוחות צבאיים מיוחדים להתמודד עם ההתנגדות [אם תהייה חמושה].

מבנה הפרלמנט- שני הבתים

65)    הפרלמנט, והוא הזרוע המחוקקת של הממשל, יהיה בנוי משני בתים: העליון יהיה הסנאט; והתחתון יהיה קונגרס הצירים.

בחירת הסנאט

66)    הסנאט ייבחר אחת לשש שנים תקניות בבחירות רוביות, אישיות וחסויות, סנאטור אחד לכל גזרה ראשונית. בבחירות יצביעו כל הפרטים שהגיעו לבגרות מלאה והם אזרחי הממלכה בגלקסיה השייכת לגזרה האוניברסאלית הראשונית בה יבחר הסנאטור המייצג אותה.

א)    כל בעל זכות בחירה שהשיג אלף וחמש־מאות חתימות בעלי זכות בחירה יהיה זכאי להגיש מועמדותו בבחירות לסנאט אלא אם הורשע בעברה קלה מדרגה חמישית או עברה חמורה ממנה.

נשִׂיאוּת הסנאט והפרלמנט בכלל

67)    הצ'אנסלור ישב בראש הסנאט בפרט והפרלמנט בכלל [בישיבות המשותפות של] שני בתיו. סגניו יעזרו לו לנהל את ישיבות הסנאט בפרט והפרלמנט בכלל [על שני בתיו]. הם ימונו ע"י הריבון.

תפקידי הסנאט

68)    הסנאט יאשר את החוקים לאחר אישור הקונגרס, יחקור מחדלים ממשליים ולשם כך יקים ויסמיך ועדה מיוחדת, יאשר ועדות ומועצות מיוחדות שימונו ע"י הריבון במטרה לייעץ לו בעת מילוי תפקידו עם יוגדר כך בחוק.

בחירת קונגרס הצירים

69)    הקונגרס ייבחר אחת לשנתיים בבחירות כלליות, יחסיות וחסויות; כל ציר יבחר מתוך רשימת מועמדים לפי סדרו ברשימה. ייבחרו חמישה־עשר אלף צירים שייצגו את אזרחי הממלכה הבוגרים. בבחירות יצביעו כל הפרטים שהגיעו לבגרות מלאה והם אזרחי הממלכה.

א)    כל רשימת בעלי זכות בחירה שהשיגה רבבת חתימות בעלי זכות בחירה תהיה זכאית להגיש מועמדות רשימתם בבחירות לקונגרס הצירים.

I)    מועמד ייפסל להשתתף ברשימה אם יורשע בעברה קלה מדרגה חמישית או עברה חמורה ממנה.

נשִׂיאוּת קונגרס הצירים

70)    נשיא הקונגרס ישב בראש קונגרס הצירים וינהל את ישיבותיו. סגניו יעזרו לו לנהל את ישיבותיו. הם ימונו ע"י הריבון.

ועדות הפרלמנט

71)    הריבון ימנה את ראשי ועדות הפרלמנט הקבועות מתוך חבריהן שייבחרו ע"י חבריו [של הפרלמנט] בישיבה משותפת. יְחוּקָק חוק מיוחד לשם הסדרת הוועדות.

פרק 3

הפרלמנט

ועדת חקירה פרלמנטארית

72)    במקרה של מחדל של הממשל, זרועותיו ו/או עושי דברם; הסנאט ימנה ועדה שבסמכותה לחקור עדים, לדון בראיות, לתת את החלטתה בעניין פסק דין ולגזור עונשים בדין.

הסנאטורים וצירי הקונגרס, בעלי תפקידים אחרים, חסינותם לצורך תפקידם והגבלתה

73)    הסנאטורים וצירי הקונגרס, בעלי תפקידים בפרלמנט ובשאר זרועות הממשל [המבצעת והשופטת], יהיו חסינים בפני העמדה לדין לצורך מילוי תפקידם [בלבד] ולא יועמדו לדין אלא בעברות שמחוץ ל[מילוי] תפקידם באישור ועדת פרלמנט מיוחדת שתמונה לשם הסרת חסינותם.

הדחה ו/או פרישה

74)    במקרה ציר בקונגרס יהיה נפטר או במקרה וייבצר ממנו למלא את תפקידו מסיבות בריאותיות או יודח או יפרוש בהודעה לצ'אנסלור יוחלף ע"י הבא אחריו ברשימה.

75)    במקרה סנאטור יהיה נפטר או במקרה וייבצר ממנו למלא את תפקידו מסיבות בריאותיות או יודח יוחלף ע"י ביצוע בחירות למועמד נבחר להחליפו בגזרה השולחת אותו.

76)    הדחה תהייה במקרים הבאים.

א)    במקרה ויבחר לריבון או במקרה ויתמנה לתפקיד שר או משנה לריבון.

ב)    במקרה ולא יהיה כשיר מבחינה בריאותי למילוי תפקידו.

ג)    במקרה ויורשע בעברה קלה מדרגה חמישית או עברה חמורה ממנה.

פיזור הפרלמנט

77)    הפרלמנט יפוזר ע"י הריבון המכתיב בהודעה מיוחדת לאחר ש[הפרלמנט] יכריז על מצב חירום אוניברסאלי וימנה ממשלת חירום לפי סעיף 64)ב) בפרק 2 הריבון והממשלה בחוקה זו.

מיסוי

78)    הפרלמנט יהיה מוסמך להטיל מיסים ישירים ועקיפים, היטלים, ארנונות, מכסים, בלו ומלוות בהליך חקיקה רגיל.

תקנון הפרלמנט

79)    ועדת השלטון תנסח תקנון שיסדיר את עבודת הפרלמנט הוא תקנון הפרלמנט.

פרק 4

החקיקה

הגשת הצעת חוק פרטית

80)    כל חבר פרלמנט ראשי להגיש הצעת חוק לסדר־היום.

הגשת הצעת חוק ממשלתית

81)    הריבון יגיש את הצעת החוק לסדר־היום בשם הממשלה, לאחר שאושרה ע"י היועץ המשפטי לממשלה.

קריאה ראשונה בקונגרס הצירים

82)    מליאת קונגרס הצירים תדון בהצעת החוק, תשמע את עמדות המצדדים והמתנגדים לחוק ותצביע על אישורו או דחייתו בקריאה ראשונה.

שלב הוועדה הפרלמנטארית

83)    הצעת חוק שאושרה בקריאה ראשונה תועבר לוועדה הפרלמנטארית המתאימה לשם דיון על כל סעיפיה ותיקון ניסוחה.

קריאה שנייה בקונגרס הצירים

84)    לאחר שלב הוועדה תעבור הצעת החוק לאישור או דחייה של סעיפיה בידי מליאת קונגרס הצירים בהליך הצבעה. סעיף שלא יעבור יוחזר לדיון הוועדה ואחר־כך למליאת הקונגרס להצבעה.

קריאה שלישית בסנאט

85)    לאחר אישור החוק או דחייתו בידי מליאת קונגרס הצירים בקריאה שנייה תועבר להצבעה לשם אישור או דחייה למליאת הסנאט.

חתימת הריבון או וטו ואישור מחדש

86)    לאחר אישור הסופי [של החוק] בקריאה שלישית בסנאט יחתום הריבון על קבלת חוקים לאחר אישורם ע"י שני בתי הפרלמנט או יפסלם בווטו. במידה והריבון הטיל וטו [על חוק], לא ידון הפרלמנט בחוק שנפסל מחדש ולא ינסה להביאו לאישור עד תום הפגרה הקרובה ותחילת ועידתו החדשה שאחריה.

פרסום חקיקה ותחולת תוקפה

87)    דבר חקיקה, לאחר פרסומו בערוצי המדיה התקשורתיים של הממשל, יחול תוקפו.

א)    לאחר חתימת הריבון יפורסם החוק בערוצי המדיה התקשורתיים של הממשל יחול תוקפו וישמר תיעודו בספריית החוקים.

ב)    כל דבר חקיקה אחר, לאחר סיום כל שלבי החקיקה, יפורסם [דבר החקיקה] בערוצי המדיה התקשורתיים של הממשל יחול תוקפו וישמר

תיעודו בספריית החוקים.

עליונות החוקה ושריונה

88)    חוקה זו תהיה עליונה על כל חקיקה ופסיקה. לא יסתור אותה כל חוק ושום הוראה [לא תסתור חוקה זו] ואם חקיקה כל שהיא תסתור אותה [חוקה זו] הרי שהיא [החקיקה סותרת החוקה הזו] בטלה.

א)    בית־המשפט העליון מוסמך לדון ולפסול בנושאי חקיקה הסותרת חוקה זו ולפסול חוקים וכל חקיקה אחרת הסותרים חוקה זו.

ב)    לא יעשה שינוי בחוקה זו ולא יתוקן תיקון לחוקה זו ולא יחול על [חוקה] זו סייג מלבד זה הכתוב ב[חוקה] זו ואין לשנותה ולבטלה בכל דרך אחרת אלא ע"י תיקון מיוחד לחוקה שיתקבל מראש ע"י רוב מוחלט של לפחות שני שליש בשני בתי הפרלמנט וחתימת הריבון, היה ולא חתם אין לנסות לבטלן או לגרוע מהן שנית בהצבעה על הצעה זו עד תום כהונתו וכניסת ריבון אחר לתפקיד.

עליונות החוקים של הממשל המרכזי על חקיקה מקומית

89)    חוקי הממשל המרכזי שיחוקק הפרלמנט ויאשר הריבון הם הקובעים בכל מקרה ויש סתירה ביניהם לחקיקה המקומית.

א)    חקיקה מקומית תיעשה ע"י כינון חוקה מקומית או החלת חוק מקומי.

ב)    דרגי החקיקה המקומית יהיו ברמות הממשל העצמי הבאות לפי סדר חשיבותן וגודלן.

I)    בגלקסיות.

II)    במערכות הלכתניות ובפלנטות הפראיים.

III)    בגזרות הלכתניות או ביבשות ובאוקיאנוסים בלכתני הפראיים.

IV)    בעולמות משניים ובארצות.

V)    בדרג המדינתי.

חקיקת משנה

90)    בנוסף לחקיקה הרגילה, לתקנות לשעת חירום ולהוראות שעה תהייה קיימת גם חקיקת משנה.

א)    חוקי עזר יחוקקו ע"י רשויות מוניציפליות, של הישובים בהן יכהנו, ויסדירו את ענייניהן; ותחולתן תכנס לתוקף לאחר חתימת שר הפנים בדרג המדינתי.

ב)    תקנה (רגולציה) תתוקן ע"י הריבון, ממשלתו או חבריה לשם הסדרת קיום חוק לפי פסקאות 47), 50), ו־56) בפרק 2 הריבון והממשלה בחוקה זו.

ג)    בסמכות הריבון, ממשלתו או חבריה לצוות צווים, או, להסמיך קצין פיקוד גבוה או בעל דרג מקביל לצוות צווים בשמם, לשם הסדרת קיומם של

חוקים או תקנות.

ד)    בסמכות כל קצין [או מקביל לו בדרג] להוציא ו/או לאשר תקנונים, נהלים, תקנים/סטנדרטים לשם קיום ואכיפת חוקים ותקנות.

ה)    כל מפקד/מנהל מוסמך להוציא פקודות והוראות, למשרתים תחת פיקודו או לעובדים תחת ניהולו, לשם קיום חוק או החלטת ממשלה, כל עוד לא תנגוד פקודה זו כל חוק או את חוקה זו.

I)    נושא סדר הפקודות וההוראות יוסדר בחוק מיוחד.

6)    כל קבוצה או יחידה ארגונית תפעל לפי הנוהג הנהוג בה והמסורת הנהוגה בה
כל־עוד אין הדבר נוגד חוקה זו או כל חקיקה.

7)    תקדים משפטי דינו כחוק. כל פסיקה של כל ערכאה, אם היא תקדימית, במידה ואין חקיקה ברורה, דינה כחקיקה. פסיקה של ערכאה גבוהה יותר יכולה לבטל או להחליף תקדים של [ערכאה] הנמוכה ממנה.

91)    חקיקת המשנה תהיה תקפה במקרה ולא תסתור או תנגוד חוקה זו וכל חקיקה רגילה לרבות חוקים ותוסדר בחוק.

פרק 5

השפיטה

בית־המשפט העליון תפקידיו וסמכויותיו

92)    בית־המשפט העליון יורכב מעשרים ושבעה שופטים, אחד נשיא ועוד עשרים וששה שופטים נוספים. [בית־המשפט העליון] הוא הערכאה העליונה אליה יגיעו לדיון הערעורים במשפטים לאחר שעברו את כל הערכאות שמתחתיו והחלטתו היא הסופית והקובעת; [בית־המשפט העליון] ידון בעתירות נגד הממלכה ועושי־דברה ופסיקתו היא סופית, קובעת ומכריעה; וכן [בית־המשפט העליון] ידון ויפסוק עם חוק מסוים סותר את החוקה או פוגע בזכויות הפרט ובסמכותו לפסול חוק שסותר את החוקה או/ו פוגע בזכויות הפרט ואז תכולתו [של החוק הנ"ל] בטלה ומבוטלת לאלתר.

מינוי שופטים ודיינים ונשִׂיאוּת בית־המשפט העליון חסינותם, הדחתם ו/או פרישתם

93)    שופטים ודיינים ונשיא בית־המשפט העליון ימונו [ע"י ראש המדינה, במקרה זה] ע"י הריבון, ובהמלצת ועדה מיוחדת שתורכב משבעה חברים והם: שר המשפטים; יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט; נשיא בית־המשפט העליון; נשיא לשכת עורכי־הדין; היועץ המשפטי; ושני נציגי ציבור שייבחרו האחד ע"י הסנאט והשני ע"י הקונגרס.

הליך השפיטה והערכאות

94)    בית־המשפט, או בית־דין ידון בתביעות המובאות בפניו לאחר שישמע את דבר התובע, דבר ההגנה {כפי שנקבע בפסקה 6) ובסעיפיה שבפרק 1 זכויות הפרט}, העדיות וייבחן את הראיות שיובאו לפניו לפי דיני הראיות ובשיקול הוגן מעל כל ספק [סביר].

א)    הערכאה הנמוכה ביותר תהייה בית־משפט השלום או בית־דין אזורי לנושאים מיוחדים; מעליה [בית־המשפט או בית־הדין] המחוזי; מעליה- המדינתי; מעליה- הארצי; מעליה- המערכתי; מעליה- הגלקטי; ומעליה הערכאות הבאות- בתי־הדין האוניברסאליים ובית־המשפט לערעורים ומעל לכל בית־המשפט העליון האמור לעי"ל. הערכאות מהמדינתי ועד אליו יחולקו כדלכמ"ן: למעלה- בית־משפט עליון; ומתחתיו, כדי להוריד מהעומס

[על ביהמ"ש העליון]- בתי־הדין האוניברסאליים ובית־המשפט לערעורים. ב[בית־המשפט העליון ה]מדינתי חמישה שופטים, 
ב[בית־המשפט העליון ה]ארצי שבעה שופטים, ב[בית־המשפט העליון ה]מערכתי תשעה שופטים וב[בית־המשפט העליון ה]גלקטי שבעה־עשר שופטים.

ב) בין  [בית־המשפט העליון] המערכתי לבין [בית־המשפט העליון] הגלקטי יהיו עוד ארכאות: [בית־המשפט העליון] בתת־גזרת־משנה של אחד־עשר שופטים, 

[בית־המשפט העליון] בגזרת־משנה של שלושה־עשר שופטים, [בית־המשפט העליון] בתת־גזרה של חמישה־עשר שופטים, מלבד [בית־המשפט] לערעורים בגזרה הראשונית. בין  [בית־המשפט העליון] הגלקטי לבין בית־המשפט העליון יהיו עוד ארכאות: [בית־המשפט העליון] בגזרת־משנה של תשעה־עשר שופטים,
[בית־המשפט העליון] בתת־גזרה של עשרים ואחד שופטים, מלבד [בית־המשפט] לערעורים בגזרה הראשונית.

3) בתי־המשפט העליונים ידונו בכל עתירה בהרכב מלא. בכל אופן בכל הערכאות דיון משפטי יהיה בהרכב אי־זוגי הקטן מזה שבערכאה מעליו.

מלבד שבבית־משפט השלום ובבית־דין אזורי יידונו בהרכב של שופט אחד בלבד.

עתירה נגד הממלכה ועושי־דברה

95) לכל פרט או ישות [משפטית] הזכות לעתור כנגד כל עוולה, נזק או עברה שנעשו כנגדו ע"י הממלכה ועושי־דברה בפני בית־המשפט. עד תום הדיון ייתן בית־המשפט צו מניעה ויאסור [על הממלכה או עושי־דברה] לעשות את המעשה הפוגע בעותר. בסוף הדיון יפסוק [בית־המשפט] בעד או נגד העתירה ויצווה צו עשה או צו אל תעשה (בהתאם); אם יידון ערעור על הצו, צו זה יהיה צו על תנאי עד הכרעת הדין ובהחלטתו הסופית ייתן צו סופי, אותו לא ניתן לבטל, ויחייב [את הממלכה או עושי־דברה] בקייומו.

משפט אזרחי

96) לכל פרט או ישות [משפטית] הזכות לתבוע כל פרט או ישות [משפטית] על כל עוולה, נזק או עברה שנעשו כנגדו בבית־המשפט וזכותו של הנתבע להגנה משפטית כפי שנקבע בפסקה 12) ובסעיפיה שבפרק 1 זכויות הפרט. התביעה וכתב ההגנה יידונו
בבית־המשפט לפי דיני הראיות עד חיוב או זיכוי הנתבע.

משפט פלילי ושמונת עקרונות הענישה האפקטיבית

97) פרט או ישות [משפטית] שייחשד בעברה על חוק העונשים ייחקר ע"י גורם האכיפה המתאים, אם יסתבר שחשד זה סביר מעל כל ספק יוגש נגדו כתב אישום אשר יידון בבית־המשפט לפי דיני הראיות עד הרשאה או זיכוי.

98) לא יואשם פרט בעברה אלא אם תחולת תוקפה בחוק [העונשים] הייתה בזמן ובמקום שבו נעשתה העברה. הפרט יורשע וייענש על־פי חוק [העונשים] במידה ויוכח במשפט הוגן, תוך מתן הגנה משפטית לנאשם כפי שנקבע בפסקה 12) ובסעיפיה שבפרק 1 זכויות הפרט. היה והועמד למשפט לאחר שנחקרו ההאשמות נגדו יוכרז כנאשם ויועמד למשפט הוגן ופתוח. היה והנאשם ימצא אשם במשפט הוגן ופתוח והוכחה אשמתו, לאחר שניתנה לו האפשרות להגן על עצמו מפני ההאשמות, תוך שסופק לו סיוע משפטי [ע"י הממלכה] במידה ולא יכל להגן על עצמו [משפטית] בכוחות עצמו, והיה ונמצא אשם יורשע בדין וייענש על־פי הקבוע בחוק [העונשים] על העברה בה הורשע.

א) באם יורשע ויענש לא יפגעו זכיותיו מלבד השעיה של הזכויות הקבועות בסעיף קטן 32)ב)III) ובתתי־סעיפיו לשם אכיפת העונש, באם יש סכנה שהאסיר עלול לברוח מריצוי עונשו ו/או מסוכן לעצמו ו/או לסביבה.

99) לאחר בדיקה מעמיקה ובעקבות ניסיון מרובה נקבעה השיטה לענישה ושיקום עבריינים. כדי שתושג הצלחה בענישה על העברות ובמניעת עברות עתידיות יינתנו העונשים לעבריין עפ"י הקריטריונים הבאים, להל"ן- שמונת עקרונות הענישה האפקטיבית:

א) העונש יינתן מיד לאחר ההתנהגות התוקפנית ולפיכך יתקשר אליה.

ב) העונש יהיה חמור דיו כדי להרתיע.

ג) העונש יהיה רלוונטי לעברה.

ד) הענישה תימנע מלפגוע בנורמות המקובלות.

ה) העונש לא יעורר כעס אצל העבריין ולא יינתן לו מתוך כעס.

ו) השופט והמוציא לפועל [של העונש] ייתפסו [ע"י העבריין] כבעלי סמכות להענישו.

ז) תהליך הענישה יכלול תהליך שיקומי בו ילמד העבריין דרך חלופית להשיג את מטרותיו במקום הדרך העבריינית.

ח) תגמולים והישגים מדבר העבירה יוחרמו וישללו.

ערעור

100) בפני כל אחד פתוחה הדרך לערער על פסיקת בית־המשפט בערכאה גבוהה יותר עד בית־המשפט העליון, שלו, הפסיקה הסופית. כל ערעור יידון בערכאה גבוהה יותר מזו שפסקה לפניו.

פרק 6

מבקר הממלכה
ובעלי תפקידים חשובים נוספים

המבקר

101)    מכיוון וממלכה צריכה לתקן את מחדליה מבקר הממלכה ימונה ע"י ועדת הביקורת של הפרלמנט ומינויו יאושר בחתימת הריבון; [המבקר] יגיש דו"ח על המחדלים של הממשלה וזרועות הממשל אחת לשנת תקן לוועדת הביקורת; יהיה לו סגל עובדים שיסיע לו בהכנת הדו"ח, בנוסף, בכל משרד ממשלתי יהיה מבקר שבין תפקידיו לסייע לו; וההמלצות בדו"ח המבקר השנתי יחייבו את הממשלה וכל זרועות הממשל.

א)    הפרלמנט יחוקק חוק מיוחד שיסדיר את עבודתו של המבקר.

נציב תלונות הציבור

102)    מכיוון וממלכה צריכה להיות קשובה לציבור נציב תלונות הציבור ימונה ע"י ועדת הביקורת של הפרלמנט ומינויו יאושר בחתימת הריבון; תפקידו לעזור למבקר [הממלכה]; יהיה לו סגל עובדים שיסייע לו לאסוף תלונות [הציבור] על ליקויים בתפקוד הממשלה ושאר זרועות הממשל, בנוסף, בכל משרד ממשלתי יהיה נציב [תלונות הציבור] שבין תפקידיו לסייע לו; הנציב יגיש דו"ח אחת לשלושים ימי תקן והמלצותיו יחייבו את הממשלה וזרועות הממשל.

א)    הפרלמנט יחוקק חוק מיוחד שיסדיר את עבודתו של נציב תלונות הציבור.

היועץ המשפטי

103)    היועץ המשפטי לריבון והממשלה ימונה ע"י ועדת חוקה חוק ומשפט של הפרלמנט ומינויו יאושר בחתימת הריבון.

א)    תפקידיו יהיו:

I)    לייעץ לריבון, לממשלה ולפרלמנט; לנסח הצעות חוק ממשלתיות; לנסח סופית חוקים לפני אישורם בקריאה השנייה והשלישית.

II)    לייצג את הריבון, הממשלה ונציגיה כתובע ציבורי בתביעות בשם הממלכה.

III)    להגן על הריבון, הממשלה, חברי הממשלה ועובדי ממלכה בתביעות ובעתירות נגד הממלכה ועושי־דברה.

ב)    יהיה לו סגל עובדים שיסייע לו בעבודתו ובמילוי תפקידיו; בנוסף, בכל משרד ממשלתי יהיה יועץ משפטי שבין תפקידיו לסייע לו.

ג)    הפרלמנט יחוקק חוק מיוחד שיסדיר את עבודתו של היועץ המשפטי.

פרקליט הממלכה

104)    פרקליט הממלכה ימונה ע"י ועדת חוקה חוק ומשפט של הפרלמנט ומינויו יאושר בחתימת הריבון. תפקידיו יהיו לעזור ליועץ המשפטי ולשמש תובע ציבורי בתביעות בשם הממלכה בעיקר. יהיה לו סגל עובדים שיסייע לו בעבודתו ובמילוי תפקידיו.

א)    הפרלמנט יחוקק חוק מיוחד שיסדיר את עבודתו של פרקליט הממלכה.

ראש־מינהל הבנק המרכזי

105)    ראש־מינהל הבנק המרכזי ימונה ע"י ועדת הכלכלה והכספים של הפרלמנט ומינויו יאושר בחתימת הריבון. תפקידיו לנהל את המטבעה האוניברסאלית, להיות אחראי על שמירת הרזרבות המוניטריות של הממלכה ולפקח על מוסדות פיננסיים. יהיה לו סגל עובדים שיסייע לו בעבודתו ובמילוי תפקידיו.

א)    הפרלמנט יחוקק חוק מיוחד שיסדיר את עבודתו של ראש־מינהל הבנק המרכזי.

המפקח על הבנקים

106)    המפקח על הבנקים ימונה ע"י ועדת הכלכלה והכספים של הפרלמנט ומינויו יאושר בחתימת הריבון. תפקידו לסייע לראש־מינהל הבנק המרכזי ולפקח פיקוח שוטף על הבנקים. יהיה לו סגל עובדים שיסייע לו בעבודתו ובמילוי תפקידיו.

א)    הפרלמנט יחוקק חוק מיוחד שיסדיר את עבודתו של המפקח על הבנקים.

מזכיר הממשלה

107)    מזכיר הממשלה ימונה ע"י ועדת השלטון של הפרלמנט ומינויו יאושר בחתימת הריבון. במסגרת תפקידיו יהיה: אחראי על מזכיר הפרלמנט ובתיו ועל מזכיר בתי המשפט והדין; רישום פרוטוקולים של ישיבות הממשלה, [רישום פרוטוקולים של] הפרלמנט בתיו וועדותיו, [רישום פרוטוקולים של] ישיבות בתי משפט ודין, [רישום פרוטוקולים של] מועצות וועדות; ועל עבודה מנהלתית בהם. יהיה לו סגל עובדים שיסייע לו בעבודתו ובמילוי תפקידיו.

א)    הפרלמנט יחוקק חוק מיוחד שיסדיר את עבודתו של מזכיר הממשלה.

נציב השירות הציבורי

108)    נציב השירות הציבורי ימונה ע"י ועדת השלטון של הפרלמנט ומינויו יאושר בחתימת הריבון. תפקידו יהיה לבדוק ולאשר מנויים של עובדי ממלכה למשרות בסגל השירות הציבורי. יהיה לו סגל עובדים שיסייע לו בעבודתו ובמילוי תפקידיו.

א)    הפרלמנט יחוקק חוק מיוחד שיסדיר את עבודתו של נציב השירות הציבורי.

פרק 7

כוחות ההגנה
וזרועות האכיפה

סמכויות הפיקוד

109)    הריבון הנו המפקד העליון של הצבא וכל הזרועות הפדראליות והוא ימנה את הקצינים המפקדים עליהן.

גיוס ותקופת שירות

110)    כל אזרח חייב לשרת שירות לאומי שנתיים. המתאימים יגויסו לצבא או לזרועות אחרות של שירות הממלכה, אחרים לעמותות הנותנות שירות לציבור.

הגבלות ותנאי שירות

111)    המשרתים בשירות הממלכה יזכו בתנאי שירות שייקבעו בחוק ובזכויות של עובד ממלכה.

א)    לא יוגבלו זכויות המשרתים בשירות הממלכה מלבד רשימת סייגים המצוינים בסעיף קטן 32)ב)II) ותת סעיפיו אשר בפרק 1 זכויות הפרט לצורך שירות ורק בעת מילוי תפקיד הגנתי, ביטחוני, אכיפתי או בשרותי החירום של הממלכה.

מצב חירום, מלחמה, טרור, מרידה ובגידה

112)    בסמכותו של הפרלמנט להכריז על מלחמה או מצב חירום ובהתאם לזאת חייב הריבון [או מושל הגזרה בשמו] לגייס כוחות סדירים וכוחות מילואים ולהפעילם במסגרת הזרועות הממשליות או הצבאיות המתאימות ולהפעיל משק לשעת חירום.

א)    כטרור תחשב פעולת לוחמה שמטרתה פגיעה והרג באוכלוסיה אזרחית לא חמושה ופגיעה בנפשה, גופה ו/או רכושה וטרור יחשב לפשע מלחמה.

ב)    מרידה ובגידה יחשבו גם הם כפשעי מלחמה.

הגבלות על הלוחמה

113)    חל איסור הרג לא חמושים ואוכלוסייה אזרחית ופגיעה בנפשה, גופה או/ו רכושה; פגיעה כזו תחשב לפשע מלחמה, מאחר וקיימים האמצעים לצמצום הפגיעה. ההגבלות והכללים האלו יחוקקו בחוקי הלוחמה ע"י הפרלמנט.

תפיסה, הסגרה, חקירה והבאה לשיפוט

114)    תפיסת עבריינים תעשה תוך הימנעות מהפגיעה בהם ככל האפשר והימנעות סבירה ככל האפשר מנזק סביבתי ככתוב בפסקה הקודמת. עבריין שייתפס יוסגר. עבריין שהוסגר או שהסגיר עצמו ייחקר ויובא לשיפוט לשם העמדה לדין באם הפרקליטות תמצא לנכון להוציא נגדו כתב אישום.

הגבלות על מעצר ותנאיו

115)    לא ייעצר פרט אלא רק ע"י צו של בית משפט ל־24 שעות תקן בלבד.

א)    המעצר יהיה לשם חקירה ורק במידה והפרט מסוכן לחקירה, לעצמו או לסביבה.

ב)    במידה ונעצר לא יפגעו זכיותיו מלבד השעיה של הזכויות הקבועות בסעיף קטן 32)ב)III) ובתתי־סעיפיו לשם אכיפת העונש, באם יש סכנה שהעציר עלול לברוח מריצוי עונשו ו/או מסוכן לעצמו ו/או לסביבה.

ג)    המעצר יינתן להארכה לשבועיים תקניים בלבד לכל היותר רק ע"י פסיקה של
בית־משפט לאחר שידון בראיות.

I)    כל חידוש מעצר ידרוש דיון ואישור בבית־המשפט.

II)    זמן המעצר הכולל לא יעלה על שלושה חודשי תקן עד הגשת כתב אישום ע"י הפרקליטות.

ענישה ושיקום עבריינים

116)    יקבעו עונשים מרביים לכל עברה על פי סיווגה בחוק [העונשים] אשר יחוקק הפרלמנט.

א)    ואילה הם דרגות ענישה בחוק העונשים:-

I)    ואילו הם העונשים המרביים על פשעים חמורים (כולל דוגמאות בחלק מהמיקרים) אשר בסמכות בית־משפט מחוזי לדון ולפסוק:

(1) רצח עם = מוות;

(2) פשעים נגד הכלל ופשעי מלחמה = מאסר עולם;

(3) פשע מדרגה ראשונה (רצח בכוונה תחילה, לדוגמא) = 20 שנה תקניות ו/או 0 מיל 00 סנט 5,000 דראקֶן;

(4) פשע מדרגה שנייה (רצח לא מתוכננן, לדוגמא) = 15 שנה תקניות ו/או 0 מיל 00 סנט 2,500 דראקֶן;

(5) פשע מדרגה שלישית (רצח בלהט היצרים, לדוגמא) = 10 שנים תקניות ו/או 0 מיל 00 סנט 1,000 דראקֶן;

II)    ואילו הם העונשים המרביים על פשעים פחות חמורים ועברות קלות אשר בסמכות בית־משפט השלום לדון ולפסוק:

(1) פשע מדרגה רביעית (הריגה בשוגג, לדוגמא) = 7 שנים תקניות ו/או 0 מיל 00 סנט 250 דראקֶן;

(2) פשע מדרגה חמישית (גרימה למוות ברשלנות פושעת, לדוגמא) = 5 שנים תקניות ו/או 0 מיל 00 סנט 100 דראקֶן;

(3) עברה קלה מדרגה ראשונה (גרימה למוות ברשלנות, לדוגמא) = 3 שנים תקניות ו/או 0 מיל  00 סנט 30 דראקֶן;

(4) עברה קלה מדרגה שנייה = שנתיים תקניות ו/או 0 מיל 00 סנט 20 דראקֶן;

(5) עברה קלה מדרגה שלישית = שנה תקנית אחת ו/או 0 מיל 00 סנט 10 דראקֶן;

(6) עברה קלה מדרגה רביעית = ריבעון תקני ו/או 0 מיל 50 סנט 2 דראקֶן;

(7) עברה קלה מדרגה חמישית = חודש תקני ו/או 0 מיל 00 סנט 1 דראקֶן;

(8) עברה קלה מדרגה שישית = שבועיים תקניים ו/או 0 מיל 50 סנט;

(9) עברה קלה מדרגה שביעית = שבוע תקני ו/או 0 מיל  25 סנט;

ב)    העונשים המזעריים יהיו יממה תקנית אחד מעל העונש המרבי לעברה קלה יותר ו/או ממֶג אחת מעל העונש המרבי לעברה קלה יותר.

I)    העונש המזערי לעברה קלה מדרגה שביעית יהיה יממה תקנית עבודות־שירות למען הקהילה ו/או מאסר פתוח אחד ו/או מֶג אחת.

כוחות ההגנה הצבאיים

117)    מכיוון וממלכה חייבת להגן על עצמה ואזרחיה מהתקפות אויביה יוקם צבא חמוש שיהיה כפוף לפיקודו של הריבון.

א)    הפרלמנט יחוקק חוק המסדיר את פעולתו ואופן התנהלותו של הצבא.

ב)    אופן פעולתו של הצבא, התנהלותו [של הצבא] וכללי המשמעת [של הצבא] יוסדרו בתקנות הצבא שיאושרו ויחתמו ע"י המשנה לענייני מדיניות ביטחון ומינהל.

סוכנויות מודיעיניות וביטחוניות

118)    מכיוון וממלכה חייבת להגן על עצמה ואזרחיה מפעולות ריגול וטרור של אויבה יוקמו סוכניות מודיעיניות וביטחוניות שיהיו כפופות לפיקודו של הריבון.

א)    הפרלמנט יחוקק חוק המסדיר את פעולתן ואופן התנהלותן של של סוכנויות אלה.

ב)    אופן פעולתן של סוכנויות, התנהלותן [של הסוכנויות] וכללי המשמעת [של סוכנויות] יוסדרו בתקנות הביטחון המיוחדות שיאושרו ויחתמו ע"י המשנה לענייני מדיניות ביטחון ומינהל.

סוכנות החקירות הפֿדראלית

119)    מכיוון וממלכה חייבת להגן על עצמה ואזרחיה מפשעים תוקם סוכנות החקירות שתהיה כפופה לפיקודו של הריבון.

א)    הפרלמנט יחוקק חוק המסדיר את פעולתה ואופן התנהלותה של הסוכנות.

ב)    אופן פעולתה של הסוכנות, התנהלותה [של הסוכנות] וכללי המשמעת [של הסוכנות] יוסדרו בתקנות הסוכנות החקירות שיאושרו ויחתמו ע"י המשנה לענייני מדיניות ביטחון ומינהל.

ג)    הסוכנות תשתמש בנשק לא קטלני כדי לצמצם הפגיעה באוכלוסייה אזרחית.

המשטרה

120)    בכל מקום יוקמו כוחות שיטור מקומיים שתפקידם לאכוף את החוק המקומי ותפקידם לעזור לסוכנות החקירות. המשנה לענייני מדיניות ביטחון ומינהל, בשם הריבון, יבנה את תכניות ההכשרה והאימון שלהן וירכז את פעולתן.

א)    הפרלמנט יחוקק חוק המסדיר את פעולתה ואופן התנהלותה של המשטרה.

ב)    אופן פעולתה של המשטרה, התנהלותה [של המשטרה] וכללי המשמעת [של המשטרה] יוסדרו בתקנות האכיפה שיאושרו ויחתמו ע"י המשנה לענייני מדיניות ביטחון ומינהל.

ג)    המשטרה תשתמש בנשק לא קטלני כדי לצמצם הפגיעה באוכלוסייה אזרחית.

המשמרות

121)    מכיוון וממלכה חייבת להגן על עצמה ואזרחיה מהתקפות אויביה ומטרור, מהתפרעיות, מאסונות טבע וממצבי חירום שונים ולהגן על מוסדותיה יוקם משמר בבירות הגזרות ובבירה הפדראלית שיהיה כפוף לפיקודו של הריבון. המשמר, גם, יעזור לצבא בשעת מלחמה כוללת.

א)    הפרלמנט יחוקק חוק המסדיר את פעולתו ואופן התנהלותו של ההמשמר.

ב)    אופן פעולתו של ההמשמר, התנהלותו [של ההמשמר] וכללי המשמעת [של ההמשמר] יוסדרו בתקנות הצבא שיאושרו ויחתמו ע"י המשנה לענייני מדיניות ביטחון ומינהל.

ג)    המשמרות ישתמשו בנשק לא קטלני כדי לצמצם הפגיעה באוכלוסייה אזרחית.

המיליציה

122)    מכיוון וממלכה חייבת להגן על עצמה ואזרחיה מהתקפות אויביה ומטרור, מהתפרעיות, מאסונות טבע וממצבי חירום שונים תוקם מיליציה ולשם כך תהייה כפופה למושל המקומי ותסיע לו. המיליציה, גם, תעזור לצבא בשעת מלחמה כוללת. המשנה לענייני מדיניות ביטחון ומינהל, בשם הריבון, יבנה את תכניות ההכשרה והאימון שלהן וירכז את פעולתן.

א)    הפרלמנט יחוקק חוק המסדיר את פעולתה ואופן התנהלותה של המיליציה.

ב)    אופן פעולתו של ההמיליציה, התנהלותה [של המיליציה] וכללי המשמעת [של המיליציה] יוסדרו בתקנות המיליציה שיאושרו ויחתמו ע"י המשנה לענייני מדיניות ביטחון ומינהל.

ג)   המיליציה תשתמש בנשק לא קטלני כדי לצמצם הפגיעה באוכלוסייה אזרחית.

תמונה חופשית משיתוף קבצים מאתר Pixabay.

זמין בשבילכם לכל שאלה
ותגובה

אם אהבתם את מה שהיה כאן ואתם מעוניינים בתכנים דומים, או לשמור על קשר עם האתר ולהתעדכן מדי פעם,

אתם מוזמנים להרשמה כמנויים.

bottom of page