top of page

מבוא
כאן יובא הרקע להתרחשות באופן כללי...

הממלכה הגולה של האבירים

הרודנות לא נוצחה מאות בשנים והדקליונר גלה עם אבירות ואבירי, נזירות ונזירי, כמרות וכמרי, קוסמות וקוסמי הכנסייה של גָלַדוּן ושאר אנשי הממשל והצבא, הנאמנים לחרות והכבוד של הסדר הישן, והקים את ממלכת האבירים הגולה בעולם שסוע מלחמות בין חתולאיות היבשת הצפון מערבית לכלבאי היבשת הדרום מזרחית. כעת הממלכה מנוהלת ע"י הזוג המלכותי והם יורשיו. מדי יום נקבצים לוחמים בממלכה וכוחה גדל.

הגוף המחוקק בממלכה הוא הפרלמנט המורכב משני בתים- במקום הסנאט בית הלורדים הזמני כבית עליון (בו מתכנסים כל האצילים), ובמקום קונגרס הצירים קיים בית צירי העם כבית תחתון המיצג את אזרחי הממלכה ובו 1,200 צירים. הבדל זה מובנה בתיקון לחוקה.

הקשר בין ציי הכוכביה הנאמנים לפיקוד נחלש ולכן קשה להעביר את הצבא להילחם מחוץ לעולם ולהחזיר את הדקליון על כנו.

השינוי בדרגות המלוכה, האצולה והאבירות

המלך/המלכה

הצ'אנסלור, הוואיירויז... נסיך/נסיכת כתר, הגראנד־דוכס/ית, הארכידוכס/ית

Šנסיך/נסיכה, דוכס/דוכסית, מושל/ת מחוז

‰מרכיז/ה, מושל/ת תת־מחוז

ˆארל/קאונטס (= רוזן/רוזנת), מושל/ת נפה

‡ואייקונט/ואייקאונטס, מושל/ת מרחב

…←† בארון/נית, מושל/ת אזור

„ברונט/ית (כבר לא לורד/ליידי אלא סר/דֶיים) או אביר/ה ראשון/ה

ƒאביר/ה

‚אֶסקוַ'איֶיר/אֶסקוַ'איֶירֶס

בהתאם גם הדרגים המוניציפאליים עלו שני דרגות למעלה וחזרו לגודל הכרכים שלפני שהציוויליזציה הפכה בין־כוכבית.

השינוי בדרגות הכנסייה ומבניה

(בטל סופרים קרדינל/ית והאיי קרדינל/ית, פשוט) קרדינל/ית בראש הכמורה (הזוג המלכותי הם למעשה ראשי הכנסייה)

Šארכיבישוף/ת

‰בישוף/ית

וכך הלאה... (כאשר בעצם מיניסטרית/מיניסטר, רוורן או ויקר הם למעשה ‚ עד „); בראש כל מסדר אבירות, מהארבעה, עומדת או עומד הגראנדמאסטרֶס או הגראנדמסטר () ועוזרים לה או לו בניהול האקדמיה ובהכשרת צוערים חדשים 12 סופרמאסטרֶס/סופרמאסטר (Š) בכל מסדר ונושאי הכלים הם בדרגה (* עד ‚), האבירים הם בדרגות אצולה; בראש חמשת מסדרי הנזירים עומדים הארכימנדריטיות והארכימנדריטים (בדרג ) להם כפופים אבות ואימהות המנזרים (בדרג ‚ עד Š)- המטריאכיות והפטריארכים.

הרודנות בשפרונץ ושליחיה בסמוך לעולמה של ממלכת האבירים הגולה

מחזור של אלף שנה הסתים ברודנות במקום הדמוקרטיה של הדקליון, לא הרחק מעולמה של הממלכה מוצבת תחנת חלל ובה מושל הגזרה ורמטכ"ל הגזרה, סוכני משטרת הביטחון וקלגסי הסער האכזריים, ציי כוכב אדירים נאספים סביב התחנה והסכנה לממלכה גְּדֶלָה מבפנים ומבחוץ.

דרגות הרודנות

הסימן z כסימון הדרג מראה שאין דרגה מקבילה בדקליון.

‹ שטוזה

Œאכבר שטוזה

zדרעק

גרנדיר

zגרנדיר שטנץ

zגרנדיר אובֿר שטנץ

zגרנדיר אובֿר שטנץ קרמשניט

zגרנדיר אובֿר שטנץ קרמשניט שטרודל

Žג'ליבאן ברוך

ג'ליבאן מישיגאייס ברוך

ג'ליבאן היבר מישגאייס ברוך

‘ג'ליבאן אימבציליש ברוך

* ג'ליבאן אידיוטיש ברוך

‚ג'ליבאן מורניש ברוך

ƒ ג'ליבאן שטומפר מורניש ברוך

„ ג'ליבאן הומפר שטומפר מורניש ברוך

… קאליקער

z אוֹבֶּרבּרוֹך {מקביל לדרג † אך נחשב לקצין בכיר, יותר בכיר מדרג … אך פחות מדרג ‡, ולא לקצין פיקוד גבוה כמו בריגדיר המקביל לקולונל כקצין בכיר; נחשב למקביל לסינייר קולונל (דרגה שלא הייתה קיימת בכוחות ההגנה הצבאיים של הדקליון ושאינה קיימת בכוחות ההגנה הצבאיים של ממלכת האבירים).}

‡ פישר גנרל בּרוֹך

ˆ קאקער גנרל ברוך

‰ קאקער אונד פישר גנרל ברוך

z טמבליש גנרל ברוך

Š פֿילדמרשל גנרל ברוך/ קומיסר גנרל מיניסטריוזה ברוך (= שר בממשלה)

משיגע אוף דה גנצע קופ גנרל ברוך

דער/אה־יינע ברוך

המציאות הגאופוליטית בעולמה של ממלכת האבירים הגולה

שתי בריתות שוכנות בשתי יבשות וביניהן שוכנת ומפרידה הממלכה...

דרגות ברית הצמריריים והפרוונים ביבשת קֶנַאייבָֿה

שהוא דרג עליון נקרא גם החליף של הברית ובנוסף נקרא בתואר אכבר סולטן ופדישא (אך למעשה לא מאייש אף אחד את התפקיד מאות שנים וכס החליף נותר שמור ריק)

Š שהוא דרג ראשון נקרא גם איל גראנד וַ'זיר של הברית וגם סולטאן הצמרירים, שא הפרוונים.

‰ שהוא דרג שני/מיניסטריאלי נקרא גם מאליכּ וגם וַ'זיר הברית

ˆ אמיר

‡ פאשה {בניגוד לשאר התארים תואר זה בא אחרי השם.}

† ביי (בק) {בניגוד לשאר התארים תואר זה בא אחרי השם.}

… מועלם ובנוסף סיומת אגא {בניגוד לשאר התארים תואר זה בא אחרי השם.}

„ שייח' ובנוסף סיומת אגא {בניגוד לשאר התארים תואר זה בא אחרי השם.}

ƒ סאייד

‚ מוכתר

‘←µ*** דרגות הנגדים, נקראות גם- חו'אג'ה

Ž←‘←€←‚ בניהם נקראים אפֿנדי {בניגוד לשאר התארים תואר זה בא אחרי השם.} בזמן ההכשרה

דרגות ברית השפמפמיות, הזקנקניות והגבותיות ביבשת קַאטוּסְיָה

שהיא דרג עליון נקראת גם האפיפיורית של הברית (ותחתיה שאר הדרגות הכנסיתיות בדרגים שמתחת מהאיי קרדינלית ומטה)

Š שהיא דרג ראשון נקראת גם הקנצלרית של הברית וגם הצארינה הגבותית, הקאייזרית הזקקנית, קיסרית השפמפמית

‰ שהיא דרג שני/מיניסטריאלי נקראת גם פרינצסה וגם מיניסטרית של הברית

ˆ קיניאזינה או ווֹיְווֹדינה, פְֿרַאוּצוֹגִינָה, דוג'ינה

‡ מארק־גראפֿינה

† לאנד־גראפֿינה

… ראף־גראפֿינה

„ דונה־גראפֿינה

ƒ סניורה

‚ סניורינה

‘←µ*** דרגות הנגדות, נקראות גם- קאפואינה

Ž←‘←€←‚ בנותיהן נקראות סניוריטה בזמן ההכשרה

מבוא המתכות הקסומות
תמונה חופשית משיתוף קבצים מאתר Pixabay.

זמין בשבילכם לכל שאלה
ותגובה

אם אהבתם את מה שהיה כאן ואתם מעוניינים בתכנים דומים, או לשמור על קשר עם האתר ולהתעדכן מדי פעם,

אתם מוזמנים להרשמה כמנויים.

bottom of page