top of page

חלק מפרק לדוגמא

היררכיה בממשל

דרג עליון אוניברסאלי יסומן ¥|, דרגים בין־גלקטיים מקומיים ראשון עד שלישי יסומנו ¥←¥‰ דרג עליון גלקטי יסומן ¤|, דרגים בין־כוכביים ראשון עד רביעי יסומנו ¤←¤ˆ, דרג עליון מערכתי יסומן |, דרג ראשון יבשתי או עולמי יסומן , דרג עליון ארצי יסומן Š, דרג ראשון ארצי יסומן או דרג מדינתי יסומן ‰, ושאר הדרגים ˆ→‹.

מהדרג המערכתי ומטה, ארבעת הדרגים העליונים הם הריבונים המונרכיים. הדרגים שמתחתם מדרג ˆ עד דרג ƒ וחלוקתם הפנימית הם האצילים האריסטוקראטיים, ז"א נוֹבֶֿלְטיים: לורד/ליידי טמפוראל = אציל/אצילה המתחלקים לבארונים/בארוניות שהם בעלי מקרקעין ו/או הון ולחצרנים/חצרניות; לורד/ליידי ספיריטואל הינם נציגי הכנסייה הקוסמית בשלטון.

החלוקה המוניציפאלית לישובים ובתוכם והפיסְקלית

הערה: קיימת לעיתים הקבלה בין ישובים בדרג ‚ לבין ישובים בדרג ←* כאשר ההבדל ביניהם הוא שבישובים בדרג ‚ קיימת חלוקה לשכונות וכו' ובישובים בדרג ←* אין חלוקה כזו.

‰ כרך טריליונים (= טֶרה פוליס משנת 2037 בכדור הארץ)

על כל/רוב שטחו של לכתן; כעיר תחתית (במפלסים תת־קרקעיים) או כעיר עילית (בבניינים מעל הקרקע) או כעיר ימית (על פני ובתוך הים באסדות) או כעיר תת־ימית (על קרקע הים או האוקיינוס בתוך בועות מגן). מ־1,000,000,000,000 נפש ומעלה (בציוויליזציה של כדור הארץ עד שנת 2037 מ־10,000,000 נפש ומעלה). מתחלק ל: ˆ
מחוזות,  ‡תתי־מחוזות, † על־רובעים, … רובעים, „  תתי־רובעים, ƒ רובעי־משנה, ‚ שכונות, * תתי־שכונות, ו־ שכונות־משנה.

ˆ כרך ביליונים (= ג'יגה פוליס משנת 2037 בכדור הארץ)

על שטחה כל/רוב של לכתן קטן, ירח, יבשת, ארץ או מדינה גדולה; כעיר תחתית (במפלסים תת־קרקעיים) או כעיר עילית (בבניינים מעל הקרקע) או כעיר ימית (על פני ובתוך הים באסדות) או כעיר תת־ימית (על קרקע הים או האוקיינוס בתוך בועות מגן) או כעיר שמימית מרחפת באטמוספרה. בין 1,000,000,000 ל־999,999,999,999 נפש (בציוויליזציה של כדור הארץ עד שנת 2037 בין 5,000,000 ל־9,999,999). מתחלק ל: ‡ תתי־מחוזות, † על־רובעים, … רובעים, „ תתי־רובעים, ƒרובעי־משנה, ‚ שכונות, * תתי־שכונות, ו־ שכונות־משנה.

‡ כרך מיליונים (= מגה פוליס)

בין 1,000,000 ל־999,999,999 נפש (בציוויליזציה של כדור הארץ עד שנת 2037 בין 1,000,000 ל־4,999,999). מתחלק ל: † על־רובעים, … רובעים, „
תתי־רובעים,ƒ רובעי־משנה, ‚ שכונות, * תתי־שכונות, ו־ שכונות־משנה.

…←† עיר גדולה (= ביג סיטי)

בין 250,000 ל־999,999 נפש. מתחלק ל: … רובעים, „  תתי־רובעים, ƒ רובעי־משנה, ‚ שכונות, * תתי־שכונות, ו־ שכונות־משנה.

„ עיר (= סיטי)

בין 20,000 ל־249,999 נפש. מתחלק ל: ƒ רובעים, ‚ שכונות, *
תתי־שכונות, ו־
 שכונות־משנה.

ƒ עיירה גדולה (= ביג טַאוּן)

בין 2,000 ל־19,999 נפש. מתחלק ל: ‚ שכונות, * תתי־שכונות,
ו־
 שכונות־משנה.

‚ עיירה (= טַאוּן)/ כפר (= ויליג')

בין 100 ל־1,999 נפש. מתחלק ל: * שכונות, ו־ תתי־שכונות.

←* עיירה קטנה (= סמול טַאוּן)/ כפר קטן (= סמול ויל)

עד 300 נפש. אינו מתחלק לחלוקות משנה.

€ חוות יחידים או משק בישוב כפרי

יחיד, משפחה או מעט פרטים; לא תמיד באופן קבוע; לעיתים התיישבות ארעית או עונתית. לא ישוב מוסדר.

רישום הנדל"ן- רמות חלוקה בספרי אחוזה

בכל מקום, קיריה, עיירה, עיר וכרך ישנו משרד מקרקעין ובו ספר אחוזה. כל חלוקה יכולה להתחלק לקומות על־קרקעיות הנקראות מפלסים או למרתפים תת־קרקעיים הנקראים תת־מפלסים או לסיפונים אם מדובר בכלי שייט/טייס (= vessel).

’/←* גוש/מגרש

האחוזה מחולקת לגושים או מגרשים, לדוגמא: רחובות בתחום בנוי.

‘/€ חלקה

הגושים מתחלקים לחלקות, לדוגמא: בית ברחוב.

 יחידה

החלקות מתחלקות ליחידות, לדוגמא: דירה או יחידת דיור בבית.

→Žתא

יחידות מתחלקות לתאים, לדוגמא: חדר או סו'יטה בדירה.

על העומדים בראש חלוקה מוניציפאלית וגם מדינית ועל תארי אבירות ואצולה

הערה: לפעמים הדרגים| ו/או { ו/או Š מאוחדים לדרג אחד ואין הבדל ביניהם ואז הם מוגדרים כדרג העליון מבינהם; לעיתים דרג Š שווה לדרג ‰ בהם (במקרה של נסיכות, ארכידוכסות או גראנד־דוכסות עצמאית) ונחשב כעולם בפני עצמו או כארץ, אך דרג ‰ אינו קיים בארצות שאינן פדראליות.

¥|הדקליון

הדקליונר/הדקליונרית בראש הממשלה והיא הזרוע המבצעת; הצ'אנסלור/ית האלוהי/ת בראש הפרלמנט המורכב מסנאט ובית נבחרים והיא הזרוע המחוקקת; נשיא/ת בית המשפט העליון של 27 שופטים בראש מערכת המשפט והיא הזרוע השופטת.

מכיל 10,000 גזרות בין־גלקטיות ראשונייות.

¥ גזרה בין־גלקטית ראשונית

סוּפרים גבֿרנר אוניברסאלי בראש הממשלה והיא הזרוע המבצעת; הצ'אנסלור/ית אוניברסלי/ת ראשי/ת בראש הפרלמנט המורכב מסנאט ובית נבחרים והיא הזרוע המחוקקת; נשיא/ת בית המשפט לערעורים בראש מערכת המשפט בכפוף לבית המשפט העליון של הדקליון והיא הזרוע השופטת. מפקד הפיקוד הנו מפקד צבאי של הגזרה הזאת.

מכיל בין 7,500 ל־12,500 תתי־גזרות בין־גלקטיות.

¥Š תת־גזרה בין־גלקטית

מתאם בין־גלקטי ראשי בראש המינהלה והיא הזרוע המבצעת; הצ'אנסלור/ית אוניברסלי/ת מישני/ת בראש הפרלמנט המורכב מסנאט ובית נבחרים והיא הזרוע המחוקקת; נשיא/ת בית המשפט העליון של 21 שופטים בראש מערכת המשפט והיא הזרוע השופטת.

מכיל בין 300 ל־500 גזרות־משנה בין־גלקטיות.

¥‰ גזרת־משנה בין־גלקטית

מתאם בין־גלקטי משני בראש המינהלה והיא הזרוע המבצעת; הצ'אנסלור/ית אוניברסלי/ת שלישי/ת בראש הפרלמנט המורכב מסנאט ובית נבחרים והיא הזרוע המחוקקת; נשיא/ת בית המשפט העליון של 19 שופטים בראש מערכת המשפט והיא הזרוע השופטת.

מכיל בין 20 ל־30 גלקסיות.

¤| גלקסיה

ריבון/ה גלקטי/ת עליון/ה (בדמוקרטיה מונרכית חוקתית) או ראש ממשלה מטעמו/ה בראש הממשלה והיא הזרוע המבצעת; הצ'אנסלור/ית העליון/ה בראש הפרלמנט המורכב

מסנאט ובית נבחרים והיא הזרוע המחוקקת; נשיא/ת בית המשפט העליון של 17 שופטים בראש מערכת המשפט והיא הזרוע השופטת.

מכיל כ־1,000 או יותר גזרות בין־כוכביות ראשונייות בגלקסיה ממוצעת (בשביל החלב 2000).

¤ גזרה בין־כוכבית ראשונית

סוּפרים גבֿרנר גלקטי בראש הממשלה והיא הזרוע המבצעת; הצ'אנסלור/ית בין־כוכבי/ת ראשי/ת בראש הפרלמנט המורכב מסנאט ובית נבחרים והיא הזרוע המחוקקת; נשיא/ת בית המשפט לערעורים בראש מערכת המשפט בכפוף לבית המשפט העליון של הגלקסיה והיא הזרוע השופטת. בגלקסיית שביל החלב כמו בגלקסיית חלמון הביצה גזרה צבאית, בפיקוד מפקד הפיקוד, כוללת כמאה גזרות.

מכיל בין 300 ל־500 תתי־גזרות בין־כןכביות בגלקסיה ממוצעת.

¤Š תת־גזרה בין־כוכבית

מתאם בין־כוכבי ראשוני בראש המינהלה והיא הזרוע המבצעת; הצ'אנסלור/ית בין־כוכבי/ת משני/ת בראש הפרלמנט המורכב מסנאט ובית נבחרים והיא הזרוע המחוקקת; נשיא/ת בית המשפט העליון של 15 שופטים בראש מערכת המשפט והיא הזרוע השופטת.

מכיל בין 200 ל־300 גזרות־משנה בין־כןכביות בגלקסיה ממוצעת.

¤‰גזרת־משנה בין־כוכבית

מתאם בין־כוכבי משני בראש המינהלה והיא הזרוע המבצעת; הצ'אנסלור/ית
בין־כוכבי/ת שלישי/ת בראש הפרלמנט המורכב מסנאט ובית נבחרים והיא הזרוע המחוקקת; נשיא/ת בית המשפט העליון של 13 שופטים בראש מערכת המשפט והיא הזרוע השופטת.

מכיל בין 30 ל־50 תתי־גזרות־משנה בין־כןכביות בגלקסיה ממוצעת.

¤ˆ תת־גזרת־משנה בין־כוכבית (אופצינלית) בגלקסיות לא ננסיות

מתאם בין־כוכבי שלישוני בראש המינהלה והיא הזרוע המבצעת; הצ'אנסלור/ית בין־כוכבי/ת רביעי/ת בראש הפרלמנט המורכב מסנאט ובית נבחרים והיא הזרוע המחוקקת; נשיא/ת בית המשפט העליון של 11 שופטים בראש מערכת המשפט והיא הזרוע השופטת.

מכיל בין 20 ל־30 מערכות בגלקסיה ממוצעת.

| מערכת/ לכתן פראיים

מלך/מלכה (= רקס/רג'ינה) כוכבי/ת (בדמוקרטיה מונרכית חוקתית) או ראש ממשלה בראש הממשלה מטעמו/ה והיא הזרוע המבצעת; הצ'אנסלור/ית בראש הפרלמנט המורכב מסנאט ובית נבחרים והיא הזרוע המחוקקת; נשיא/ת בית המשפט העליון של 9 שופטים בראש מערכת המשפט והיא הזרוע השופטת.

יבשת או גזרה לכתנית

רויאל גבֿרנר בראש הממשלה והיא הזרוע המבצעת, נסיך/נסיכה לכתני/ת
(= פלאניטאר פרינס/פרינסס); יו"ר הפרלמנט בראש הפרלמנט והיא הזרוע המחוקקת; נשיא/ת בית המשפט לערעורים בכפוף לבית המשפט העליון המערכתי בראש מערכת המשפט והיא הזרוע השופטת.

Šממלכה, דומיניון, ארץ או עולם משני, רִיגֵ'ן חיצוני

מלך/מלכה (= קינג/קו'ין) ארצי/ת (בדמוקרטיה מונרכית חוקתית) או ראש ממשלה מטעמו/ה בראש ממשלה והיא הזרוע המבצעת; יו"ר הפרלמנט בראש הפרלמנט המורכב מסנאט ובית נבחרים והיא הזרוע המחוקקת; נשיא/ת בית המשפט העליון של 7 שופטים בראש מערכת המשפט והיא הזרוע השופטת.

‰ מדינה (= פרובינציה), נסיכות, גראנד־דוכסות, ארכידוכסות, רִיגֵ'ן פנימי, מושבה (= קולוניה), טריטוריה או מדינת חסות

פרובינציאל/סטייט/רִיגֵ'נאל גבֿרנר, ואייסרוי/ואייסרין, גראנד־דוכס/דוכסית, ארכידוכס/ארכידוכסית,  נסיך/נסיכת כתר מלכותי/ת (רויאל קראון פרינס/פרינסס), נסיך מלכותי/ נסיכה מלכותית (רויאל פרינס/פרינסס),  צ'אנסלור/צ'אנלורין (נגיד/ה), או פרינס/פרינסס מייר בראש עריית הכרך (בדמוקרטיה מונרכית חוקתית); יו"ר הפרלמנט בראש הפרלמנט המורכב מסנאט ובית נבחרים והיא הזרוע המחוקקת; נשיא/ת בית המשפט לערעורים בכפוף לבית המשפט העליון הארצי או נשיא/ת בית המשפט העליון של 5 שופטים בראש מערכת המשפט.

ˆ מחוז (= דיסטריק)

לורד/ליידי גבֿרנר בראש מינהלת מחוז, או, לורד/ליידי מייר בראש הערייה או דוכס/דוכסית, נסיך/נסיכת כתר נסיכותיים (פרינססיאל קראון פרינס/פרינסס), נסיך/נסיכה
(= פרינס/פרינסס) והיא הזרוע המבצעת; יו"ר מועצת הכרך או המועצה המחוזית/חבלית בראש המועצה והיא הזרוע המחוקקת; נשיא/ת בית המשפט המחוזי בראש מערכת המשפט והיא הזרוע השופטת.

‡ תת־מחוז (= סאב־דיסטריק) או פלך (= שאיים)

מרקיז/מרקיזה, גנרל גבֿרנר בראש מינהלת תת־מחוז, או, גנרל מייר בראש עיריית הכרך והיא הזרוע המבצעת; יו"ר המועצה העירונית/תת־מחוזית/פלכית בראש המועצה והיא הזרוע המחוקקת.

…←† נפה (= קַאוּנטי)

ארל/קַאוּנטס (= רוזן/רוזנת), צ'יף גבֿרנר בראש מינהלת נפה, או, צ'יף מייר בראש העירייה והיא הזרוע המבצעת; יו"ר המועצה נפתית/עירונית בראש המועצה והיא הזרוע המחוקקת.

„ מרחב (= פריסנקט) או גליל או חבל

ויאקונט/ויאקַאוּנטס, סינייר גבֿרנר בראש מינהלת מרחב, סינייר מייר בראש העירייה והיא הזרוע המבצעת וגם בראש המועצה המרחבית/גלילית/חבלית/עירונית, והיא הזרוע המחוקקת.

ƒ אזור (=זוֹוּן)

בארון/בארונית, ביג גבֿרנר בראש מינהלת אזור, ביג מייר בראש העירייה וגם בראש המועצה האזורית, והיא הזרוע המחוקקת.

‚ מקום

ברונט/ברונטית, גבֿרנר בראש מינהלת מקום, מייר בראש העירייה וגם בראש המועצה המקומית, והיא הזרוע המחוקקת; נשיא/ת בית משפט השלום בראש מערכת המשפט והיא הזרוע השופטת, גם במקביל לעיריות בדרגים מזה ומעלה, עד דרג ‡, כולל.

←* מתחם (= קומפאונד)

אֶסקוַ'איֶיר/אֵסקוַ'איֶירֵס, מאיינר מייר בראש העירייה, קומפאונד מנג'ר בראש המתחם וגם בראש אספת התושבים/דיירים והן הזרועות המבצעת והמחוקקת.

האתניקות

‰←|אומה/לאום/עם

מנסיכות ומעלה.

ˆ עדה (קונבֿיגיישן)

ˆ קונבֿיגיישן צ'יף, ‡קונבֿיגיישן פרינס/פרינסס.

‡ שבט (טראייב)

‡ טראייבל צ'יף, †טראייבל פרינס/פרינסס.

† חמולה (קלאן)

‚←† קלאן צ'יף, *←… (בהתאמה) קלאן פרינס/פרינסס.

הממשל המרכזי בדקליון- דרגים ארגוניים

בממשלה והיא הזרוע המבצעת

| הדקליונר/הדקליונרית.

שלושת הואייסרויז בדרג זה קיימים עוד תריסר בעלי תפקידים: (1) יו"ר מועצת הביטחון האוניברסאלית, (2‾10) יו"ר המטות המשולבים, ארבעת סגניו ומפקדי הזרועות בכוחות ההגנה הצבאיים, (11) מפקד כוחות האכיפה ו־(12) מפקד כוחות ההצלה והם כפופים ישירות דקליונר/דקליונרית.

Š שרים/שרות.

‰ יועצים/עוזרים/שלישים מיוחדים לדקליונר, הנהלה כללית (גנרל מנג'מנט) מיניסטריאלית, ראשי רשויות מיניסטריאליות, ראשי נציבויות (נציבים/נציבות עליונים/ות); יו"רים של מועצות, מנהלי חטיבות ואגפים מיניסטריאליים/ות.

ˆ יועצי/עוזרי/שלישי שרים, מנהלי מחלקות ויחידות מיניסטריאליות, ראשי שירותים.   

‡ מנהלי ענפים ותחומים מיניסטריאליים.

† מנהלי מדורים מיניסטריאליים, ראשי דסקים.

הערה: ראשי לשכות יהיו 5 דרגות מתחת לבעל הדרגה, הדרגה הכי נמוכה שיש לה ראש לשכה היא †.

בפרלמנט והיא הזרוע המחוקקת

הצ'אנלור האלוהי/ הצ'אסלורין האלוהית בראש נשיאות הסנאט; Š סגניו/סגניותיו ויו"ר קונגרס הנבחרים ו־‰ סגניו/סגניותיו וראשי הוועדות.

ˆ ראשי ועדות־משנה, תת־ועדות, ועדות בין־משרדיות, ועדות אד־הוק.

‡ סנאטורים/סנאטוריות שאינם בעלי/בעלות־תפקידים מיוחדים בפרלמנט.

† צירים/צירות בקונגרס הנבחרים בפרלמנט.

„ עוזרים פרלמנטאריים/ עוזרות פרלמנטאריות. נציגים אורחים/ נציגות אורחות בפרלמנט.

בביהמ"ש העליון ובביהמ"ש לערעורים במערכת המשפט

נשיא/ת בית המשפט העליון.

Š סגן/ית נשיא/ת בית המשפט העליון ונשיא/ת בית המשפט לערעורים.

‰ שאר (25 מתוך 27) שופטי ושופטות בית המשפט העליון, סגן/ית נשיא/ת בית המשפט לערעורים.

הדרגים בכנסיה הקוסמית של גלדוּן

מאגים ומכשפים אמיתיים קשה למצוא, הם נושאים בתארים סוֹרְסֶרֶס/סוֹרְסֶרֶר או ו'יץ'/ו'יזארד ולובשים גלימות לבנות עם ברדס, 3,000 כוהנות גדולות וכוהנים גדולים
ל־3,000 האלוהויות.

אחד/ת מהם הוא/היא הארכיבישוף/ית של הכנסייה הקוסמית של גלדוּן (ירח של הלכתן הכפול גוּרוּלְדוֹן ובָּעַלַגוֹרְת'), שהפכה לכח פוליטי רב השפעה על הדקליון למרות היותה כנסייה מקומית קטנה. הארכיבישוף/ית יושב/ת בבזיליקה של קִירוֹדְיָה באופן מסורתי ונבחר/ת ע"י הבישופיות והבישופים העומדים בראש 21 הקתדראלות ו־9 ראשי המסדרים- 4 מסדרי אבירי הכנסייה ו־5 מסדרי הנזירים.

הכמורה ובכלל זה הבישופים יכולים לבחור בין נדר פרישות לנדר התמסרות להקמת משפחה. הם לובשים גלימות שחורות עם ברדסים. הם עוסקים בניהול טכסים ותפילות ציבוריות בבתי התפילה, ובווידוי ייעוץ ומחילה אישיים למאמינים שעליהם חל חיסיון מוחלט, אלא שאילה דומים יותר למשהו בין פסיכותרפיה לפגישת ייעוץ מאשר לווידוי הקתולי אצל הכומר המוודה, כן גם הם עוסקים בייעוץ הילכתי לקהילת המאמינים וליחידים בה כמו רב יהודי.

דרג ראשון יסומן , דרג שני ומיניסטריאלי יסומן Š ושאר הדרגים ‰→‹.

הדרגים בכמורה הנם:

ˆ הארכיבישוף/ית;

‡ בישופית/בישוף;

† תת־בישופית/בישוף, רקטורית/רקטור;

… בישופית/בישוף־משנה, דיקנית/דיקן;

„ עוזרת/עוזר־בישופית/בישוף, קאנונית/קאנון;

ƒ הד מאסטרֶס/ הד מאסטר, פרינספאל;

‚ מיניסטרית/מיניסטר, רוורן או ויקר;

‹←* קלרק עד סיום דוקטורט בתיאולוגיה (D.D.).

מעל הארכיבישוף/ית קיימים שלושה דרגים אם כי הם לא קיימים בכנסיה זו מכיוון והיא קטנה:

סוּפְּרִים קרדינל/ית;

Š האיי קרדינל/ית;

‰ קרדינל/ית;

בראש חמשת מסדרי הנזירים עומדים הארכימנדריטיות והארכימנדריטים (בדרג ‡) להם כפופים אבות ואמהות המנזרים (בדרג ‚ עד †)- המטריאכיות והפטריארכים (אך זו לא דרגה אלא תפקיד שבכנסיות אחרות יכול להיות בדרג גבוה מזה, עד דרג Š), למנזרים רבים גם אם מנזר הממונה על הנשים וגם אב מנזר הממונה על הגברים. חמשת מסדרי הנזירים וצבעי הגלימות עם הברדסים שלהם הם:

מסדר הלמונין הצהובים;

מסדר האורנג'ין הכתומים;

מסדר הפֿקצין הוורודים;

מסדר הוַאיוֹלֶטִין הסגולים;

מסדר הגָרְנַלִין האפורים.

לאחר הכשרה הזהה לזו של הכמרות והכמרים, אם בחרו להצטרף למנזר במקום לשרת בכמורה בוחרים הם אם להיות נזירות ונזירים או פֿראייריות ופֿראיירים החופשיים מנדר הפרישות אך אינם חופשיים להקים משפחה וחלות עליהם כל חובות הנזירים והנזירות, מלבד הפרישות ממין.
מסדרי האבירים

ארבעת מסדרי אבירי הכנסייה הם: הקאלאקין הכחולים; הרונין האדומים; הג'ינדין הירוקים; האָלְמָיִין החומים. הכשרתם שונה משל אנשי הכמורה והנזירות, בהתחלה הם צוערים באקדמיה של המסדר (‹←‘) ולאחר מכן הם חניכים אישיים של אביר ומשמשים כנושאי כליו (*←‚), האבירים עובדים בצמדים- אביר ונושא כלים.

כדי להיות אבירים עליהם לעבור מבחן שהוא משימת סולו שלהם ואז הם מקבלים תואר אבירות וזוכים בקידומת דֶיים לאישה וסר לגבר, בשלב זה הם יכולים לבחור להיות אבירים בעלי משפחה או נזירים לוחמים (ƒ←… (למרות שרבים מהם אוחזים בדרגת †, ‡, ˆ, ‰, Š ואף בארגונים בהם הם משרתים במסדריהם ובכנסיה הם נחשבים …). בראש כל מסדר עומדת או עומד הגראנדמאסטרֶס או הגראנדמסטר (‡) ועוזרים לה או לו בניהול האקדמיה ובהכשרת צוערים חדשים 12 סופרמאסטרֶס/סופרמאסטר (†) בכל מסדר (למרות שבתפקיד זה בכנסיות אחרות ראש המסדר יכול להיות בדרגה יותר גבוהה או נמוכה אך תמיד עוזרותיו/ה/ עוזריו/ה דרגה אחת מתכתיו/ה).

הכהונה בכנסיה נמשכת מהמינוי לכל החיים עד המוות או עד הקידום, כאשר לארכיבישוף/ית אין לאן להתקדם בארגון הזה ולכן הוא/היא מכהן/ת עד המוות.

ההבדל בין ממלכת האבירים לדקליון

הגוף המחוקק בממלכה הוא הפרלמנט המורכב משני בתים- במקום הסנאט בית הלורדים הזמני כבית עליון (בו מתכנסים כל האצילים), ובמקום קונגרס הצירים קיים בית צירי העם כבית תחתון המיצג את אזרחי הממלכה ובו 1,200 צירים. הבדל זה מובנה בתיקון לחוקה.

השינוי בדרגות המלוכה, האצולה והאבירות

|המלך/המלכה

הצ'אנסלור, הוואיירויז... נסיך/נסיכת כתר, הגראנד־דוכס/ית, הארכידוכס/ית

Š נסיך/נסיכה, דוכס/דוכסית, מושל/ת מחוז

‰ מרכיז/ה, מושל/ת תת־מחוז

ˆ ארל/קאונטס (= רוזן/רוזנת), מושל/ת נפה

‡ ואייקונט/ואייקאונטס, מושל/ת מרחב

…←† בארון/נית מושל/ת אזור

„ ברונט/ית (כבר לא לורד/ליידי אלא סר/דֶיים) או אביר/ה ראשון/ה

ƒ אביר/ה

‚ אֶסקוַ'איֶיר/אֶסקוַ'איֶירֶס

בהתאם גם הדרגים המוניציפאליים עלו שני דרגות למעלה וחזרו לגודל הכרכים שלפני שהציוויליזציה הפכה בין־כוכבית.

השינוי בדרגות הכנסייה ומבניה

(בטל סופרים קרדינל/ית והאיי קרדינל/ית, פשוט) קרדינל/ית בראש הכמורה (הזוג המלכותי הם למעשה ראשי הכנסייה)

Š ארכיבישוף/ת

‰ בישוף/ית

וכך הלאה... (כאשר בעצם מיניסטרית/מיניסטר, רוורן או ויקר הם למעשה ‚ עד „); בראש כל מסדר אבירות, מהארבעה, עומדת או עומד הגראנדמאסטרֶס או הגראנדמסטר () ועוזרים לה או לו בניהול האקדמיה ובהכשרת צוערים חדשים 12 סופרמאסטרֶס/סופרמאסטר (Š) בכל מסדר ונושאי הכלים הם בדרגה (* עד ‚), האבירים הם בדרגות אצולה; בראש חמשת מסדרי הנזירים עומדים הארכימנדריטיות והארכימנדריטים (בדרג ) להם כפופים אבות ואימהות המנזרים (בדרג ‚ עד Š)- המטריאכיות והפטריארכים.

cave-828604_1920.jpg

תמונה חופשית משיתוף קבצים מאתר Pixabay.

זמין בשבילכם לכל שאלה
ותגובה

אם אהבתם את מה שהיה כאן ואתם מעוניינים בתכנים דומים, או לשמור על קשר עם האתר ולהתעדכן מדי פעם,

אתם מוזמנים להרשמה כמנויים.

bottom of page