top of page

חלק מפרק לדוגמא

ארגון צבאי ומדיני

מבנה כוחות ההגנה הצבאיים

היחידות הצבאיות

היחידות הצבאיות מתחלקות לשלושה סוגים: יחידות חייליות, יחידות זרועיות משולבות ויחידות רב/בין־זרועיות. יחידות צבא הדקליון וכוחות ידידותיים מסומנות x בעוד יחידות האוייב מסומנות y.

היחידה הבסיסית ביותר היא הפרט (= אינדיבידואל) שתסומן ע"י סימן שייוכו כאוייב או ידיד ודרגתו, כלומר טירון בצבא הדקליון יסומן ‹ x.

רמה מעל היא החוליה (= פֿאיירטים), שהינה היחידה הקטנה ביותר המורכבת מכמה פרטים וסימנה בצבא הדקליון Ÿ x, מפקדה יכול להיות כל חייל מדרגה Œ שמונה לכך והיא כוללת 2 עד 5 חיילים, לרוב 3, 2 היא חוליה מוקטנת ו־4 או 5 היא חוליה מוגדלת. החולייה היא לרוב לא יחידה טקטית קבועה והיא מוקמת לצרכים משימתיים קצרי מועד.

היחידה השנייה בגודלה היא כיתה (= סקו'אט), כיתת רובאים כוללת בדרך כלל 11 חיילים כולל מפקד בדרגת , היא מתחלקת לחוליות לפי הצורך וסימנה בצבא הדקליון ŸŸ x.

היחידה הבאה בגודלה היא הצוות (= סקציה) המורכבת משני כיתות, מאותו חייל או מחיילות שונים באותה זרוע, מפקדה הוא בדרגת ‘ וסימנה בצבא הדקליון Ÿ xI; צוות הרגלים כוללת כיתת רובאים וכיתת קומנדו והיא היחידה החיילית הבסיסית בחייל הרגלים.

היחידה הבאה בסדר הגודל היא המחלקה (= פְּלַטוּן), המכילה 2 עד 3 צוותים והיא היחידה החיילית הבסיסית ומפקדה בדרגה  או * וסימנה בצבא הדקליון ŸŸ xI.

אחריה באה הפלוגה (= קמפני), המכילה 2 עד 4 מחלקות מאותו חייל, או פלוגה זרועית משולבת המורכבת ממחלקות, כל אחת מחייל אחר (בהמשך לדוגמא: סגל פלוגת לוחמה קרקעית משולבת שבה 99 חיילים). מפקד הפלוגה הוא בדרגת ‚ וסימנה בצבא הדקליון  ŸŸŸ xI.

אחרייה בא הגף (= לִימְבּ) המכיל שני פלוגות, מפקדו בדרגת ƒ וסימנו בצבא הדקליון xII; בגף קרקעי משולב 301 חיילים.

אחריו הגדוד (= בטליון) המכיל שני גפים, מפקדו בדרגה „ וסימנו בצבא הדקליון xIII; יחידה זו היא היחידה הכי קטנה בעלת מטה משלה; בגדוד קרקעי משולב יש 800 חיילים. הגדוד מכיל גם מטה, והוא היחידה הקטנה ביותר שלה יש מטה של ממש; הגדוד הקרקעי המשולב מכיל גם עוד גפים נספחים כגון- גף עתודת מנהלה וגף עתודה טכנית וכן גף ארטילריה ביבשיה, המורכב מסוללת תותחים ומרגמות אחת ומסוללת טילים שנייה; כיחידות משנה נוספות המרכיבות אותו וכך גם ביחידות בדרגים שמעליו (לדוגמא אגד המורכב מגדודים, חטיבה גם מגדודים, אוגדה מחטיבות או אגדים, חייל מאוגדות, ארמיה מחיילות ולגיון מארמיות וחיילות־על).

הבא בתור הוא האגד (= רג'ימנט) המכיל שני גדודים, מפקדו בדרגה … וסימנו בצבא הדקליון xIIII; באגד קרקעי משולב יש 2,000 חיילים.

אחר־כך באה החטיבה (= בריגדה) המורכבת שלושה גדודים, מפקדה בדרגה † וסימנה בצבא הדקליון xX, האיקסים בסימונים אילה מסמל את הכוכבים בסימני דרגות הפיקוד; בחטיבה קרקעית משולבת יש 3,750 חיילים.

הבאה בתור היא האוגדה (= דיביזיה) המורכבת משתי חטיבות או שלושה אגדים, מפקדה בדרג ‡ וסימונה xXX; באוגדה קרקעית משולבת יש 10,000 חיילים.

הבא הוא החייל (= קורפוס) המורכב משתי אוגדות, מפקדו בדרג ˆ וסימונו xXXX; בחייל קרקעי משולב יש 25,000 חיילים.

ארמיה בנויה משניים עד ארבעה חיילות, מפקדה בדרג ‰ וסימונה xXXXX בארמייה קרקעית משולבת יש 60,000 עד 120,000 חיילים.

היחידה הזרועית הכי גדולה היא ההלגיון הבנוי משתיים עד שש ארמיות, מפקדה בדרג Š וסימונה xXXXXX; בלגיון קרקעי משולב יש 150,000 עד 1,000,000 חיילים.

אילו הן היחידות המיבצעיות בכוחות ההגנה המזוינים של הדקליון, שמותיהן ניתנו לפי שמותיהן של יחידות הרגלים והם מתאימים גם ליחידות חייליות וזרועיות אחרות בחלק מהמיקרים, ובאחרים שמן שונה. הסימונים הם של מפות ורשימות פריסת מצבת כוחות ביחידות צבאיות מבצעיות.

יחדות מושטות/מוטסות  

אין מדובר כאן בסוגי כלים.

היחידה הבסיסית ביותר היא הפרט (= אינדיבידואל) שתסומן ע"י סימן שייוכו כאוייב או ידיד ודרגתו, כלומר טירון בצבא הדקליון יסומן‹ x.

היחידה הבאה בגודלה היא הצוות (= קרוּ), מפקדה הוא בדרגת ‘ וסימנה בצבא הדקליון Ÿ xI.

היחידה הבאה בסדר הגודל היא המחלקה (= פְּלַטוּן), המכילה 2 עד 3 צוותים והיא היחידה החיילית הבסיסית ומפקדה בדרגה  או * וסימנה בצבא הדקליון ŸŸ xI.

אחריה באה הפלוגה (= קמפני), המכילה 2 עד 4 מחלקות מאותו חייל, מפקד הפלוגה הוא בדרגת ‚ וסימנה בצבא הדקליון ŸŸŸ xI.

אחרייה בא הכנף (= וִ'ינג)/ סנפיר (= פִֿין) המכיל שני פלוגות, מפקדו בדרגת ƒ וסימנו בצבא הדקליון xII.

אחריו הטייסת/שייטת המוקטנת (= סקו'אדרון) או הגדוד (= בטליון) המכיל שני כנפיים/סנפירים, מפקדו בדרגה „ וסימנו בצבא הדקליון xIII; יחידה זו היא היחידה הכי קטנה בעלת מטה משלה. הגדוד/הטייסת/השייטת מכיל/ה גם מטה, והוא היחידה הקטנה ביותר שלה יש מטה של ממש; יחידה זו מכילה גם עוד כנפיים/סנפירים נספחים כגון- כנף/סנפיר עתודת מנהלה וכנף/סנפיר עתודה טכנית.

הבא בתור הוא האגד המוטס/מושט (= פֿלאייט/סייל גרופ) המכיל שתי טייסות/שייטות מוקטנות, או, הטייסת/שייטת המוגדלת (= אנלארג' סקו'אדרון) המכילה שתי גדודים, מפקדו בדרגה … וסימנו בצבא הדקליון xIIII.

אחר־כך באה החטיבה (= בריגדה) או הבסיס הקטן, מפקדה בדרגה † וסימנה בצבא הדקליון xX, האיקסים בסימונים אילה מסמל את הכוכבים בסימני דרגות הפיקוד.

הבאה בתור היא האוגדה (= דיביזיה) המורכבת שני בסיסים קטנים לפחות, או, הבסיס הגדול המורכב משתי חטיבות או שלושה אגדים, מפקדה בדרג ‡ וסימונה xXX.

הבא הוא החייל (= קורפוס) או להק חלל, מפקדו בדרג ˆ וסימונו xXXX.

הבא הוא ארמדה או להק אוויר, מפקדה בדרג ‰ וסימונה xXXXX.

הצי (בשני הנייבֿי), או, הלגיון הטס (באוויריה) בנויה משתיים עד שש ארמדות או להקי אוויר, מפקדה בדרג Š וסימונה xXXXXX והיא היחידה הזרועית הכי גדולה.

היחידה בין/רב־זרועית הגדולה ביותר (מלבד המטות המשולבים) היא פיקוד בגזרה, או, פיקוד נייד בעת מלחמה, וסימונה xXXXXXX, מפקדה בדרג והיא מכילה לגיונות וצי או ציים מזרועות שונות.

יחדות מובחרות: סירות מחץ מול גייסות סער                                

קימות יחידות לוחמה קרקעית משולבות בעלות התמחות ספציפית כגון- אריות ההרים, שועלי המדבר, טיגריסי הג'ונגל ודובי השלג; בנוסף קיימות גם יחידות ללוחמה מומחיות בשטח בנוי ולא רק בשטחים פתוחים בעלי תנאים אקלימיים וטופוגרפיים מסויימים, הלוחמים האורבניים; וגם כאילו שהתמחותם להילחם, אמנם גם במרחבים פתוחים, אך בתנאים סביבתיים עוינים לחיים שלא הזכרנו וגם הקומנדו הימי לוחם גם מתחת למים כיחידת צוללנים.

יחידות העילית הלוחמות מאורגנות לפי אחת משתי שיטות לוחמה: סיירות המחץ = Assault Range Teams בעלות התמחות כללית המאומנות למשימות מיוחדות מראש לפי אופי המשימה ומורכבות במיוחד בשבילה מלוחמים מצטיינים שסיימו את מסלול ההכשרה הקרבי; גייסות סער = Storm Troops לעומת זאת מורכבים מגַיָסִים וגַיָסוֹת אשר יכולים למלא כל תפקיד ולהפעיל כל כלי נשק או מערכת חימוש, כל אחת ואחד מהם, שלא כמו הלוחמים הרגילים וסיירי המחץ ומתמחים בכל תנאי הלוחמה באופן כללי ולשם כך עברו מסלול הכשרה המיוחד.

מבנה הכוחות הימיים, החלליים והכוכביים

המבנה הינו ברור מלבד המבנה הארגוני של הפיקוד ותפעול הכלים השונים בו לא נעסוק כאן. מה שכן, ימאים וחללאים, הקצינים תחת פיקוד הקברניט נקראים ספנים או קציני סיפון, החוגרים בדרגות ‹ עד  נקראים מלחים ובדרגות Ž עד µ*** נקראים חובלים.

סגל פלוגת לוחמה קרקעית משולבת

בראש הסגל עומד מפקד הפלוגה בדרגה ‚, סגנו בדרגה *, הנגד הפלוגתי בדרגה ’ וסגנו בדרגה ‘, חובש פלוגתי בדרגה Ž עד  ופקיד פלוגתי בדרגה Ž עד ; 4 מחלקות- רגלים, שריון סיור, שריון פורץ ושריון מוביל שבראשן מפקדים בדרגה  עד * וסמלים בדרגה ‘, מפקדי המחלקות וסמלי המחלקות בשלושת סוגי השריון הם גם מפקדי צוותי כלים בנוסף לעוד צוות מכל סוג, סך־הכל שלושה כלים מכל סוג; מחלקת הרגלים מורכבת משתי צוותים (= סקציות) שבראשן מפקדים בדרגה ‘ שישה לוחמים בדרגה Œ עד Ž, שלושה מפקדי חוליות בדרגה ועוזר מפקד הכיתה  ומפקד כיתת הרובאים בדרגה ; בכל צוות ובנוסף גם כיתת קומנדו ובראשה מפקד הכיתה בדרגה , צלף, מקלען ראשון העובד עם מקלע לייזר קל ורגם העובד עם מרגמה בווטרונית קלה, שלושתם בדרגה Œ עד Ž; חוליית נ"ש (= נגד שיריון) שבראשה מפקד בדרגה , מטוליסט העובד עם מטול רקטות נישא וררנ"שיסט העובד עם ררנ"ש, שניהם בדרגה Œ עד Ž; חוליית נכ"ט (= נגד כלי־טייס) שבראשה מפקד בדרגה , מקלען שני העובד עם מקלע לייזר קל וטילן העובד עם משגר טיל כתף,  שניהם בדרגה Œ עד Ž; חוליית הנדסה קרבית שבה מש"ק בינוי בדרגה Ž עד , חבלן ופלס, שניהם בדרגה Œ עד Ž; שני כיתות הרובאים מכונסות בצוות רובאים בפיקוד מפקד בדרגה ‘ וגם שני כיתות הקומנדו מכונסות בצוות קומנדו בפיקוד מפקד בדרגה ‘, תחתיו 2 מפקדי כיתות מקצועיות בדרגה  ו־10 מפקדי חוליות מקצועיות בדרגה  ומפקד חוליית הבינוי בדרגה  שהוא גם מפקד כיתת ההנדסה; כלומר 66 לוחמים רגליים, 27 שריונאים ו־6 בסגל הפיקוד, שהם 99 לוחמים בכלל בפלוגה כזו. פלוגה משולבת, וכן היחידות המשולבות מעליה המורכבות ממנה, מוגדרות לפי פלטפורמות השיריון בה: 1) מתנייעת = הלכנים; 2) ממוכנת = גלגלים; 3) משוריינת = זחילים; ו־4) מוטסת = לאנדספידרים.

סגל סוללת ארטילריה

בראש הסגל עומד מפקד הסוללה בדרגה ‚, סגנו בדרגה *, נגד הסוללה בדרגה ’ וסגנו בדרגה ‘, חובש הסוללה בדרגה Ž עד  ופקיד הסוללה בדרגה Ž עד  בארטילריית־על צוות הכלי מורכב כך שבראשו מפקד הצוות בדרגה  עד *, סמל הצוות בדרגה ‘, ושאר הצוות; בארטילריה כבדה שורה ובראשה מפקד השורה בדרגה  עד *, סמל השורה בדרגה ‘, ושאר צוותי הכלים; כאשר הצוותים בארטילריית־על ובארטילריה כבדה מורכבים מכוון, טען, טכנאי ובכלים מתנייעים של היָבָּשִיָה גם נהג, שלושתם, או ארבעתם בדרגה Œ עד Ž (הטכנאי מתחיל בדרגה ) בכל צוות ובחלק מארטילריית־העל עד שני טענים ו/או טכנאים נוספים בצוות; בארטילריה קלה גונדה
(= קבוצת כלים) ובראשה מפקד הגונדה (= קבוצת הכלים) בדרגה
 עד *, סמל הגונדה (=קבוצת הכלים) בדרגה ‘, המתחלקת לשורת שבראשן מפקד השורה בדרגה ‘, ומתפעל בדרגה Œ עד Ž.

סגל גף לוחמה קרקעית משולבת

מעל רמת הפלוגה ומתחת לרמת הגדוד נמצא הגף וסגל הפיקוד של גף לוחמה קרקעית משולב בנוי ממפקד בדרגה ƒ, סגנו בדרגה ‚, רופא הגף בדרגה ‚, קצין טכני (שהינו מהנדס) בדרגת * עד ‚, קצין מבצעים, קצין הדרכה, קצין מודיעין וקצין מינהלה בדרגה  עד ‚. נגד הגף בדרגה “ וסגנו בדרגה ’, חובש הגף בדרגה Ž עד ‘ ופקיד הגף  בדרגה Ž עד ‘; לכל קצין (מלבד מפקד הגף וסגנו ולרופא הגף) כפוף מש"ק בדרגה Ž עד ‘, למש"ק המנהלה כפוף טבח ואחראי תרבות ובידור, למהנדס ולמש"ק הטכני כפופים מכונאי ונשק בדרגה  עד  וכן אפסנאי הגף בדרגה Ž עד .

בנוסף על סגל הפיקוד הגפי יש מחלקה מסייעת שבראשה מפקד בדרגה  עד * וסמל בדרגה ‘, המורכבת משני צוותים המורכבים משני כיתות, כל אחד, בראש כל צוות מפקד בדרגה ‘ ובראש כל כיתה (ארבע כיתות מתמחות במספר) מפקד בדרגה ; הצוות הרכוב מכיל כיתת פרשים צבאיים וכיתת מהרחפנוענים (= ספידרבאייקרים) צבאיים ובכל כיתה עוד שני לוחמים בדרגה Œ עד Ž בנוסף למפקד הכיתה, סה"כ שלושה לוחמים; הצוות

העיקרי מורכב מכיתת קשתים וכיתת רמחים, בכל אחת מהן עוד שלושה לוחמים בדרגה Œ עד Ž בנוסף למפקדי הכיתות, כלומר ארבעה לוחמים בכל כיתה.

למפקדי פלוגות השריון, סגניהם, נגדי הפלוגות וסגניהם יש כלים עם צוותים. כלומר סגל של 63 לוחמים + 40 בסגלי הפלוגות המקצועיות בנוסף ל־198 לוחמי הפלוגות שהם 301 לוחמים בגף כזה.

גייס סער (= Storm Troop) או סיור מחץ (= Assault Patrol)

יחידה זו מכילה זחל"ם, טנק ונגמ"ש על צוותהם וצוות רגלים; מפקדה בדרגת  עד * לרוב אחד ממפקדי המחלקות המקצועיות בפלוגה המשולבת; כנגד היחידה העוזר לו אחד ממפקדי הצוותים בדרגה ‘. סך־הכל 35 חיילים.

יחידה זו היא יחידת אד־הוק משימתית ולא יחידה טקטית קבועה.

סגל פטרלת כוכבית

קברניט בדרגה ‚ (עד מפקד השייטת עד דרגה …) וקצין ראשון בדרגה * בדרך כלל מספיקים כדי כדי להפעיל כלי זה באופן בסיסי, אך בדרך כלל, למטרות צבאיות, קיים סגל יותר גדול הכולל גם: נווט בדרגה  עד * ומכונאי מוטס/מושט בדרגה Ž עד ’, לפעמים נוספים גם כן שני מקלענים בדרגה  עד ‘.

סגל כלי בינוני

קברניט בדרגה ƒ (עד מפקד השייטת עד דרגה …) וקצין ראשון בדרגה ‚ בדרך כלל מספיקים כדי כדי להפעיל כלי זה באופן בסיסי, אך בדרך כלל, למטרות צבאיות, קיים סגל יותר גדול הכולל גם: נווט בדרגה  עד ‚, מהנדס בדרגת * עד ‚, קצין מבצעים, קצין הדרכה, קצין מודיעין וקצין מינהלה בדרגה  עד ‚. נגד הכלי בדרגה “ וסגנו בדרגה ’, חובש הכלי בדרגה Ž עד ‘ ופקיד הכלי  בדרגה Ž עד ‘; לכל קצין (מלבד הקברניט והקצין הראשון) כפוף מש"ק בדרגה Ž עד ‘, למש"ק המנהלה כפוף טבח, אחראי תרבות ובידור, למהנדס ולמש"ק הטכני כפופים מכונאים, טכנאים והנדסאים כולם בדרגה  עד  וכן אפסנאי הכלי בדרגה Ž עד ‘.

זהו הסגל במעבורת כוכבית לעומת מעבורת חלל                   

שבה קברניט בדרגה ƒ וטייס משנה בדרגה  עד ‚.

עוד על סגל טורפדה

בטורפדה יש גם סוללת תותחים וסוללת טילים, ואולי גם סוללת מרגמות ארטילריות שבראשן עומד מפקדן בדרגה ‚ ותפקידו מוגדר קצין תותחנים, קצין טילנים ו(אם קיים) קצין רגמים (השאר כפי שכתוב על סוללות אילו בלי נהגים).

סיכום הדרג הטקטי (המנהל קרב (= בַּאטֶל)

לוחמים ותומכי־לוחמה

עד דרג זה, כלומר: בגף הלוחמה הקרקעית המשולב, בפלוגת הלוחמה הקרקעית המשולבת, ביחידות המרכיבות אותם, בגף הסיוע הארטילרי, בכוכביות ובחלליות הקטנות, הזעיר־בינוניות והבינוניות ובכלים הימיים והאווריים בסדר גודל זה- כולם לוחמים; מדרג זה: הגדוד ומעלה יש גם תומכי־לוחמה- אנשי מטה ומינהלנים/משרדאים העוזרים להם במפקדות, וגם אנשי שירות- ז"א עתודת המינהלה והעתודה הטכנית.

הגדוד ואגד הלוחמה הקרקעי המשולב

הגדוד הוא היחידה הכי קטנה שיש לה יחידות משנה לאספקת שירותים ומפקדה משלה, מעליו קיים האגד שהוא היחידה הטקטית הגדולה ביותר.

עד כה עסקנו במרכיבי גדוד הלוחמה הקרקעי המשולב.

קיימים גדודים עצמאיים, אך בדרך־כלל הגדודים פועל במסגרת האגד ומקבלים את השירותים השונים, כמו סיוע ארטילרי ועתודות המינהלה והסייוע הטכני, מהאגד, על כך אפרט בהמשך.

טייסת ושייטת

באוויריה ובמשמר־האווירי הכלים הקטנים והבינוניים סדורים בטייסות לכל סוג של כלי; בימייה ומשמר־החופים בשייטות, בכוכבייה ובמשמר־החלל הקטנים בטייסות והבינוניים והזעיר־בינוניים בשייטות.

קיימות שייטות/טייסות גדולות בסדר של אגדים והן מתחלקות לגדודים, גפים, וכו' וקיימות שייטות/טייסות קטנות המקבילות לגדודים עצמאיים המתחלקות לגפים, פלוגות וכו', על המשתמע מכך ומצויות באגד טיסה (= Flight Group).

סגל צוות תפעול הקורבֿטה הפֿריגטה

סגל צוות תפעול (Crue Staf) של קורבֿטה כולל את הסגל של היחידה בסדר גודל של גדוד ויחידות המשנה השונות שלה, כאשר ה”סנפיר“ (מקביל ל”גף“) הטכני עוסק באחזקת המנועים והרכיבים השונים במרכב הכלי וה”סנפיר“ המינהלתי עוסק במתן שירותי המינהלה ו”סנפיר“ הסייוע הארטילרי מכיל הרבה יותר סוללות מגף קרקעי מקביל.

סגל צוות תפעול של פֿריגטה כולל את הסגל של היחידה בסדר גודל של אגד ויחידות המשנה השונות שלה, כאשר ה”גדוד“ הטכני עוסק באחזקת המנועים והרכיבים השונים במרכב הכלי וה”גדוד“ המינהלתי עוסק במתן שירותי המינהלה ו”גדוד“ הסייוע הארטילרי מכיל הרבה יותר סוללות מגדוד קרקעי מקביל.

המפקדה ועתודת המינהלה והעתודה הטכנית והסיוע הארטילרי

גדוד הוא היחידה הטקטית הכי קטנה שיש לה מפקדה משלה המורכבת מאגפי מטה ברשות קצין/ת מטה בכיר/ה, מחלקות מטה ברשות קצין/ת מטה, ענפים ברשות קצין/ת מטה זוטר/ה ומדורים ברשות מש"ק/ית. במפקדת האגד ראשי אגפי המטה, מחלקות המטה, ענפי המטה ומדורי המטה הם כולם קצינים בדרגות המתאימות.

ברמה הטקטית, ליחידה עצמאית בגודל גדוד מסופחים גפים וליחידה בגודל אגד שגדודיו אינם עצמאיים מסופחים גדודים של עתודת מינהלה, עתודה טכנית וסיוע ארטילרי.

גף העתודה הטכנית בגדוד עצמאי או בטייסת קטנה או שייטת קטנה מורכב משני פלוגות- פלוגת אחזקה שותפת ופלוגת לוגיסטיקה ואפסנאות, המורכבת ממחלקת אספקה ומחסנאות וממחלקת תובלה ושינוע.

ביחידות בגודל אגד, אין לגדודים המרכיבים אותו גפי עתודה טכנית ומנהלתית משלהם, ולא גפי סיוע ארטילרי משלהם אלא גדוד עתודת מינהלה; גדוד עתודה טכנית הכולל גף אחזקה שותפת וגף לוגיסטיקה ואפסנאות, המורכבת מפלוגת אספקה ומחסנאות ומפלוגת תובלה ושינוע; וגדוד סיוע ארטילרי.

האגד הרב/הבין־זרועי המשולב

אגד זה מורכב משני גדודי לוחמה קרקעית משולבת עצמאיים, טייסת קטנה ו/או שייטת קטנה ומפקדה רג'ימנטלית של האגד. זוהי יחידת הפיקוד הרב/הבין־זרועית הקטנה ביותר והיא יחידה משימתית ולא טקטית קבועה, ובעלת מבנה גמיש.

שיטת לוחמה זו מיושמת בעיקר בפעולות משולבות של הימייה והנחתים ו/או האוויריה והצנחנים בהן הובלת הכח הקרקעי והסיוע הארטילרי נעשים ע"י הטייסת ו/או השייטת.

הערה לגבי ההמשך

מעל הרמה הטקטית, לכל מפקדה מסופח גדוד שירות קבוע הבנוי מגף עתודת מינהלה וגף עתודה טכנית המספקים לה שירותי מינהלה ושירותים טכניים.

דבר זה נכון לגבי מפקדות העוצבות מרמת החטיבה ועד הפיקוד העליון של הדקליון, בין אם הן עוצבות חיליות מקצועיות מתמחות, עוצבות זרועיות משולבות מקמה עוצבות חיליות מקצועיות מתמחות או עוצבות רב/בין־זרועיות משולבות.

עוצבת היסוד (ועוצבת המשנה (אם קיימת)
החטיבה העצמאית והאוגדה

בדרך כלל האוגדה היא עוצבת היסוד והאגדים הכפופים לה הם עוצבות המשנה שלה, לאוגדה אגדי עתודה נספחים ומפקדה, אך לעיתים החטיבה [העצמאית תמיד] היא עוצבת היסוד והיא אינה תלוייה בשירותי האוגדה ולה גדודי עתודה משלה, על־כך נפרט קצת בהמשך.

בסיס אווירי/ימי/ חללי או כוכבי

הטייסות/שייטות סדורות בבסיסים. בסיסים גדולים הם בסדר גודל של אוגדה, על המשתמע מכך והבסיסים הקטנים הם בסדר של חטיבות עצמאיות, על המשתמע מכך.

סגל צוות תפעול ספינה גדולה וענקית

סגל צוות תפעול (Crue Staf) של משחתת כולל את הסגל של היחידה בסדר גודל של חטיבה ויחידות המשנה השונות שלה, כאשר האגד המסייע הטכני עוסק משימות תחזוקה מעבר לאחזקת המנועים והרכיבים השונים במרכב הכלי וגם נותן שירותי חילוץ והנצלה והאגד המסייע המינהלתי עוסק במתן שירותי המינהלה ואגד הסייוע הארטילרי הרבה יותר גדול ומכיל יותר סוללות מאגד קרקעי מקביל.

סגל צוות תפעול של סיירת קרב כבדה כולל את הסגל של היחידה בסדר גודל של אוגדה ויחידות המשנה השונות שלה, כאשר יש בה אגד מסייע טכני, אגד מסייע מינהלתי ואגד סייוע ארטילרי הגדול מאגד קרקעי מקביל.

המפקדות והמערך הטכני והמנהלתי

בעוצבה בגודל חטיבה עצמאית יהיה גדוד עתודת מינהלה גדוד עתודה טכנית שייכלול גף תחזוקה, גף חילוץ והנצלה גף אפסנאות ולוגיסטיקה, שיורכב משתי פלוגות- האחת, פלוגת אספקה ומחסנאות והשנייה, פלוגת תובלה ושינוע.

באוגדה לאגדים המרכיבים אותה לא יהיו עתודות מינהלה ותחזוקה, לעומת זאת לאוגדה יהיו כפופים אגד מסייע עתודת מינהלה ואגד מסייע עתודה טכנית שיכלול גדוד תחזוקה, גדוד חילוץ והנצלה גדוד אפסנאות ולוגיסטיקה שיורכב משני גפים- גף האספקה והמחסנאות וגף התובלה והשינוע.

הדרג האופרטיבי (של מערכה (= קמפיין): החייל והארמיה ועוצבות מיוחדות המרכיבות אותם
חיילות וארמיות

החייל (= הקורפוס) והארמייה הם עוצבות ברמות היותר גבוהות. בעוד הנחתים והצנחנים, משמר הדקליון והמיליציה מורכבים מחיילות מעל רמת האוגדות, היבשיה, באופן סדיר, לעיתים גם בעיתות רגיעה מורכבת מרמת הארמיה מעל רמת החייל. לעיתים בעיתות רגיעה רמת הארמיה היא רמה של מפקדה מקשרת ומתאמת בין החיילות ולא רמה אופרטיבית בפועל, ולעיתים היא מופעלת יחד עם כוחות בנות־ברית או בנוייה מכוחות מילואים בעת לוחמה כעוצבה מבצעית בפני עצמה.

עוצבות מיוחדות המרכיבות אותם

לעיתים יקובצו כוחות מסויימים תחת פיקוד החייל או הארמייה כעוצבות־משנה מסייעות, עוצבות אילה יהיו משימתיות לפעולה קצרת־מועד אד־הוק ויוקצו למשימות מיוחדות גדולות היקף המתוזמנות לזמן קצר וקבוע מראש ולא יהיו עוצבות אופרטיביות.

ארמדות ולהקים

ארמדה ולהק אווירי מקבילים לארמייה והם מתחלקים לחילות המתחלקים לבסיסים. להק חללי או כוכבי הם מרכיב בארמדת חלל או ארמדת כוכב, הם בסדר גודל של חייל והם מורכבים מכל הכלים הקטנים בארמדה.

סגל צוות תפעול אוניית מערכה

סגל צוות תפעול (Crue Staf) של אוניית מערכה כולל את הסגל של היחידה בסדר גודל של חייל ויחידות המשנה השונות שלה, כאשר האוגדה הטכנית עוסקת משימות תחזוקה

מעבר לאחזקת המנועים והרכיבים השונים במרכב הכלי וגם נותנת שירותי חילוץ והנצלה והאוגדה המינהלתית עוסקת במתן שירותי המינהלה ואוגדת הסייוע הארטילרי הרבה יותר גדולה מאוגדה קרקעית מקבילה.

המפקדות  והמערך הטכני והמינהלתי

לעיתים כאשר בבסיסים ארעיים של חטיבות עצמאיות, אוגדות, בסיסים אוויריים, ימיים, חלליים וכוכביים ארעיים, עם התקדמות הכוחות לעומק שטח האוייב, יהיו בסכנה מפגיעה ע"י פעולות ואש האוייב חלק מהשירותים הטכניים יינתנו בעורף החייל העצמאי או הארמייה ליד מפקדתם, פעולת ריכוז בעורף הקו החיצוני במקום ביזור הנהוג בקווים הפנימיים. המפקדות ומערך המינהלה יהיו מרמה זו ומעלה, בדרגים עוצבתיים, ברמת המיפקדה ומיפקדת מינהלה חיילית מתמחה מקצועית הכפופה לה.

סוגי עוצבות
עוצבה סדירה ועוצבת מילואים

עוצבה סדירה היא עוצבה רגילה של מערך הכוחות הסדירים בעוד עוצבות המילואים מהוות עתודה של מערך המילואים לעיתות מלחמה כוללת ובמצב רגיעה מתאמנות שבועיים תקניים בשנה תקנית.

עוצבה מרחבית

עוצבה מרחבית משמשת לאחת משתי משימות, אחזקת ופיקוד חיל־מצב בשטח כבוש בעת רגיעה יחסית או החזקת, הספקת שירותים ופיקוד על יחידות הפרוסות באיזור מסויים שאליו חדר הצבא בעת פלישה צבאית בזמן מלחמה. כאשר מסתיים מצב המלחמה, אם המדינה מחליטה להחזיק באזור כאזור כבוש, מוצאים בדרך כלל רוב כוחות הפלישה ועוצבה זו מחזיקה ומפקדת על חיל המצב אך דירגה קָטֵן.

הדרג האסטרטגי (המנהל מלחמה) והמדיני

קיימים שני דרגים מסוג זה: העליון- הפיקוד העליון בדקליון בכפוף לממשל המרכזי שם, והוא גם דרג אסטרטגי וגם כפוף לדרג מדיני; הראשון- ראשי הפיקודים בגזרות שהם דרג אסטרטגי בלבד ולא תמיד כפופים למינהל תחת מושל הגיזרה.

בשל העובדה שהגזרות נמצאות בבידוד מסויים משום שהן מצויות בכיסי חלל עם צבירי גלקסיות המוקפים במעטה חומר אפל צפוף (למרות שבגלל טכנולוגיית שערי הכוכבים הבידוד הזה מנוטרל וחסר משמעות) מוענקת לפיקודים בגזרות עצמאות רבה בענייניהן השותפים הפנימיים.

עוצבות מיוחדות המרכיבות אותם

לעיתים לפיקוד ברמה זו מוכפפים כוחות משימה מיוחדים למשימות קיצרות מועד אך משמעותיות ברמה האסטרטגית.

המפקדות והמערכים הטכניים והמינהלתיים

המערך הטכני בדרג זה כולל בסיסי תובלה ואספקה, הכוללים יחידות החסנה ואפסנאות וגם תובלה ושינוע ובנוסף את יחידות מערך הבדק והשיפוצים. הבסיסים הטכניים העורפיים ימוקמו ליד מפקדות ומהם יוקצו יחידות מבדוק ניידות ושיירות אספקה לדרג האופרטיבי (= ארמיות, ארמדות, להקים וקורפוסים עצמאיים). מערך המינהלה בדרג זה יהווה מערך מטה במפקדות ללא יחידות שירות לאספקת שירותי מינהלה לרמות שמתחת.

בזמן מלחמה כוללת: עוצבות־העל וגיוס כללי

בעת לוחמה כוללת, מגוייסים לגיונות וציים נוספים לסדירים שפעילים בעיתות רגילות ומוכפפים מפקד פיקוד הגזרה הבין־גלקטית ומורכבים בנוסף לכוחות הסדירים של הדקליון ממערך המילואים שלו שמגוייס בגיוס כללי, מכוחות בנות־ברית מקומיות בגזרה ומתוגברת מגזרות אחרות (בעת הצורך ולפי היכולת).

מושג בסיסי: צוות = Crew

סגל תפעול הכלי = Vessel/Vehicle operation staf או בקיצור VOS הוא הצוות האורגני המתפעל את הרכב או כלי הטייס או השייט, בניגוד לנוסעים (Passengers) והמטען (Cargo) בהם תפקידו לטפל, ואותם תפקידו להוביל בביטחה, אם נישאים ע"ג הכלי.

כלי שייט/טייס (vessels)

בין חללית (= ספינת חלל) לכוכבית (= ספינת כוכב)

החללית אינה מסוגלת לטיסה בעל־חלל, או לפתוח שער כוכבי, לכן היא כלי למסעות לטווח קצר בחלל. לעומתה הכוכבית בנויה לטיסה בעל־חלל במהירות ו'וֹרף (מעל למהירות האור, עם תאוצות משתנות עד מהירות ממוצעת של שנת אור לדקה במשך ארבע דקות, הגדלה עם זמן הטיסה, ראה הקטע הקודם.) וכוכביות הדקליון יכולות לפתוח שער כוכבי (ורק הן).

אוניית מערכה כוכבית

אוניית מערכה כוכבית היא עיר נעה בחלל, אורכה קילומטר, רוחבה 500 מטרים (מלבד הסנפירים הסולאריים שמוטתם קילומטר אחד, בכלים הבאים יוזכר הרוחב גם מלבד הסנפירים הסולאריים) וגובהה 300 מטרים (מלבד הצריחים והמגדלים, בכלים הבאים יוזכר הגובה גם מלבד הצריחים והמגדלים), והיא כוללת צוותים תפעוליים של עד 250,000 איש מלבד חייל לוחמה קרקעי משולב, מעגנים המאכלסים את שיירת הליווי הכוללים את כל סוגי הכלים עד פֿריגטות ועד בכלל.

היא מונעת ע"י מנועי דחף רבי עוצמה וגם יכולה לפתוח שער כוכבי ו/או לבצע קפיצה בעל־חלל.

היא מחומשת בכל סוגי מערכות החימוש והנשקים הארטילריים, מגדלי תקשורת ראשיים ומשניים וסנפירים סולאריים שלא רק מגבירים את מהירותה תוך־כדי ניצול רוחות סולאריות אלא אף טוענים את מצבריה באנרגיה סולארית הנקלטת מקרינה סולארית וקוסמית.

היא מוגנת ע"י מגני רתע ושדות כח רבי עוצמה ומורכבים עליה משגרי קרניים רבי עוצמה מכל המינים.

ענקיים
סיירת קרב כוכבית כבדה

סיירת קרב כוכבית כבדה, אורכה 500 מטרים, רוחבה 250 מטרים וגובהה 150 מטרים, והיא כוללת צוותים תפעוליים של עד 80,000 איש מלבד אוגדת לוחמה קרקעית משולבת, מעגנים המאכלסים את שיירת הליווי הכוללים טייסות של כל סוגי הכלים הקטנים (אחת לכל סוג) ושייטות לבינוניים ולפטרלות

(אחת לכל סוג).

היא מונעת ע"י מנועי דחף רבי עוצמה וגם יכולה לפתוח שער כוכבי ו/או לבצע קפיצה בעל־חלל.

היא מחומשת בסוללות טילים מכל הסוגים, סוללות עם צריחי תותחים מכל הסוגים, ואף מרגמות בווטרוניות, משגרי פרוטון טורפדו מרובים, מגדלי תקשורת ראשיים ומשניים וסנפירים סולאריים שלא רק מגבירים את מהירותה תוך־כדי ניצול רוחות סולאריות אלא אף טוענים את מצבריה באנרגיה סולארית הנקלטת מקרינה סולארית וקוסמית.

היא מוגנת ע"י מגני רתע ושדות כח רבי עוצמה ומורכבים עליה משגרי קרניים רבי עוצמה מכל המינים.

נושאת קרביות כוכבית                                                            

ספינה זו היא סיירת קרב כוכבית כבדה שאינה נושאת אוגדת לוחמה קרקעית משולבת, אלא במקום זאת הוסבה לשאת שיירה מוגדלת המורכבת מטייסות מוגדלות של כלים קטנים ושייטות מוגדלות של כלים ובינוניים ומטה.

גדולים
משחתת כוכבית

הגרסה היותר קטנה לסיירת הקרב הכוכבית הכבדה היא המשחתת הכוכבית; שיירת הכלים הקטנים, והבינוניים ומטה שלה קטנה יותר; אורכה 250 מטרים, רוחבה 125 מטרים וגובהה 75 מטרים; הצוותים התפעוליים שלה כוללים רק 20,000 איש בנוסף לחטיבת לוחמה קרקעית משולבת בלבד במקום אוגדה. ספינת כוכב זו משמשת בעיקר לליווי שיירות.

ספינת תובלה כוכבית

ספינה מסוג זה לא נושאת עליה כל מערכת חימוש, זוהי לרוב ספינת משא או ספינת מטען, בגודל של סיירת קרב כוכבית והיא נושאת נוסף לצוות תפעול מזערי, של כמה עשרות אנשים גם את שיירת הליווי במעגנים שלה. רוב הצוות, מלבד הקברניט, הנווט וכמה בעלי תפקידים, עוסק בתחזוקת הכלי ובטיפול במטען. מלבד במגורי הצוות, גשר הפיקוד וסיפוני העבודה לא מסופקים משאבים תומכי חיים, אלא אם המטען כולל יצורים אורגניים.

אוניית נוסעים כוכבית

סוג זה של ספינת תובלה מיועדת לשאת רבע מליון נוסעים על ציודם האישי וצוות תפעולי של מאה אלף איש, רובם אנשי מנהלה שתפקידם לתת שירותים שונים לנוסעים. ספינה זו בניגוד לספינת תובלה רגילה בנויה לשאת יצורים תבוניים ותת־תבוניים, וכמעט לכל חלקיה מסופקים משאבים תומכי חיים.

נחתת כוכבית

סוג זה של ספינת תובלה/נוסעים הוא מיוחד בשל סט נוסף של מנועים המאפשר לו נחיתה והמראה בטוחה על פני עולמות שונים, בניגוד לשאר הכלים הגדולים העוגנים בדרך כלל ליד תחנות חלל והוא בנוי להנחתה של מטענים ונוסעים, על ציודם, בכל תנאי השטח והתנאים הסביבתיים ואינו מצריך נמל חלל בעל מסלולי נחיתה מיוחדים.

פֿריגטה  כוכבית

הפֿריגטה הכוכבית משמשת בעיקר לליווי שיירות והיא הכלי הטקטי הגדול ביותר בצי הכוכבי. אורכה 150 מטרים, רוחבה 75 מטרים וגובהה 45 מטרים וצוות התיפעול שלה מונה 4,000 איש בנוסף לאגד (= רג'ימנט) לוחמה קרקעית משולבת. היא כוללת בדרך כלל גדוד טילים, גדוד תותחי לייזר ולפעמים, אבל רק לפעמים, גדוד מרגמות בווטרוניות; היא למעשה משחתת כוכבית בזעיר ענפין, היא נושאת אגד מוטס של טייסות קטנות של כלים קטנים והמעגן שיש בה יכול להכיל עד עשרה כלים בינוניים (ומטה) בנוסף.

קורבטה כוכבית

הקורבטה הכוכבית משמשת בעיקר לליווי שיירות והיא הכלי הטקטי השני בגודלו בצי הכוכבי. אורכה 100 מטרים, רוחבה 50 מטרים וגובהה 30 מטרים, וצוות התיפעול שלה מונה 1,250 איש בנוסף גדוד לוחמה קרקעית משולבת. היא כוללת בדרך כלל גף טילים, גף תותחי לייזר ולפעמים, אבל רק לפעמים, גף מרגמות בווטרוניות; המאגר שלה מכיל טייסת קטנה וכן מקום לארבעה פטרלות כוכביות.

בינוניים

כלים אילה יכולים לשאת מטענים כבדים ומאות אנשים ולספק להם משאבים מקיימי חיים בתוכם, ואף לגרור כלים גדולים, למרות שאורכם הוא רק 50 מטרים, רוחבם הוא רק 25 מטרים וגובהם הוא רק 15. וכן יש להם מעגן שבו יכול לנחות כלי קטן.

טורפדה כוכבית

כוללת בדרך כלל, סוללת תותחי לייזר וסוללת טילים, ולפעמים, אבל רק לפעמים, סוללת מרגמות בווטרוניות; נשק ארטילרי קל וכבד אך לא נשק־על, שאותו אינה בנויה לשאת.

מעבורת כוכבית

הינה ספינת תובלה כוכבית קטנה יחסית המסוגלת לשאת בתוכה עשרות או מאות נוסעים ומותאמת להובלתם ו/או נושאת מטענים של אלפי טונות, אפילו. לרוב לא מורכב עליה חימוש.

פטרלת כוכבית

הפטרלת הכוכבית היא סירת הסייור של הציים הכוכביים, היא מחומשת בשני מקלעי לייזר כבדים ובמשגרי רקטות וטילים קטנים קצרי־טווח, נישאים, לא קבועים, בלבד. סוג מיוחד של הפטרלת הכוכבית היא שולת המוקשים הכוכבית, בה בנוסף לצוות הרגיל גם פלס בכיר, בדרגה  עד ‘, במקום אחד המקלענים.

קטנים

ספינות הקרב בכוכביות הקטנות של הדקליון מופעלות ע"י טייס מדרגת € ומעלה ורובוט טיסה העוזר לו. הן נחלקות לשלושה סוגים, והרי הם:

מיירט כוכבי

ספינת קרב כוכבית קטנה זו מיועדת לקרבות חלל. היא נועדה ליירט ספינות כוכב קטנות עד בינוניות (כולל). היא מחומשת בארבעה מקלעי לייזר כבדים, שני תותחי לייזר, שני משגרי טילים קטנים נגד כלי טייס ושני משגרי רקטות נגד כלי טייס.

מפציץ כוכבי

ספינת קרב כוכבית קטנה זו מיועדת לשאת פצצות גדולות ולהשליכן על מטרות קרקעיות, ימיות או על גופים גדולים בחלל כמו ספינות גדולות יותר מבינוניות ואסטרואידים גדולים עד עולמות וכוכבים. היא משמשת כמשגר טורפדו/טילים גדולים לטווח רחוק. היא מחומשת רק בשני מקלעי לייזר להגנה.

קרבית כוכבית

ספינת קרב כוכבית קטנה זו היא שילוב של השתיים הקודמות. היא מחומשת בארבעה מקלעי לייזר כבדים, שני תותחי לייזר, שני משגרי טילים קטנים נגד כלי טייס ושני משגרי רקטות נגד כלי טייס, כמו המיירט הכוכבי וגם במשגר פרוטון טורפדו/ טילים גדולים לטווח רחוק, כמו המפציץ הכוכבי.

submarine-3475101_1920.jpg

תמונה חופשית משיתוף קבצים מאתר Pixabay.

זמין בשבילכם לכל שאלה
ותגובה

אם אהבתם את מה שהיה כאן ואתם מעוניינים בתכנים דומים, או לשמור על קשר עם האתר ולהתעדכן מדי פעם,

אתם מוזמנים להרשמה כמנויים.

bottom of page