top of page

Progressive Power Metal

להקות כגון Angel Dust, Nostradameus, Dream Chiled ו־Crimson Glory לוקחות את המאפיינים הפרוגרסיביים ומשלבות אותם עם מאפיינים מוזיקאליים
של פַּאוֶ׳ר מטאל, עיסוק בפנטזיה ולעיתים אף מאפיינים חזותיים ותדמיתיים של מטאל חרבות (ראה בהמשך הפרק: Sword Heavy Metal ב־Power Metal).

bottom of page